اتوی الکتریکی Uشکل مدل NI-E۳۰۰

NI-E300

بستن

ویژگیها

اتوی الکتریکی Uشکل مدل NI-E۳۰۰
۱۲۰۰-۱۴۳۰وات
پوشش سطح زیرین تیتانیوم
شیارچرخشی بخار

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  اتوی الکتریکی Uشکل مدل NI-E۳۰۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English