ماشین لباسشویی NA-۱۰۷VC۴

NA-107VC4

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشویی NA-۱۰۷VC۴
ظرفیت شستشو۷ کیلوگرم/ ۱۰۰۰
پهنای درب ۳۳ سانتیمتر
راندمان انرژی +A

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  ماشین لباسشویی NA-۱۰۷VC۴

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English