ماشین لباسشوییNA-۱۴۸VB۳

NA-148VB3

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشوییNA-۱۴۸VB۳
ظرفیت شستشو ۸ کیلوگرم / ۱۴۰۰ دور در دقیقه
پهتای درب ۳۳ سانتیمتر
راندمان انرژی +++A

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  ماشین لباسشوییNA-۱۴۸VB۳

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English