ماشین لباسشوییNA-۱۴۸VG۳

NA-148VG3

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشوییNA-۱۴۸VG۳
ظرفیت شستشو ۸ کیلوگرم / ۱۴۰۰ دور در دقیقه
پهتای درب ۳۳ سانتیمتر
انرژی و مصرف آب کاهش داده شده توسط ECONAVI

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  ماشین لباسشوییNA-۱۴۸VG۳

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English