ماشین لباسشویی NA-F۱۳۰H۲

NA-F130H2

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشویی NA-F۱۳۰H۲
ظرفیت ۱۳کیلوگرم
شستشوی زیاد با آب کمتربوسیله تکنولوژی Aquabeat
بهداشت بوسیله فیلترAg Air

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    ماشین لباسشویی NA-F۱۳۰H۲