دی وی دی پرتابل DVD- LS۷۰

دی وی دی پرتابل DVD- LS۷۰

DVD-LS70

دی وی دی پرتابل با قابلیت پخش تا ۵ ساعت

 

DVD-LS70

بستن

ویژگیها

دی وی دی پرتابل DVD- LS۷۰
پخش تا ۵ ساعت
امکان پخش از روی USB
مجهز به آدابتور DC ماشین

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دی وی دی پرتابل DVD- LS۷۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English