تلفن مدل KX-TGF320

KX-TGF320

سیستم دیجیتال منشی تلفنی با سیم/بی سیم

با 1 گوشی با سیم و 1 گوشی بی سیم

close
^
توقفپخش

مشخصات

ویژگیها

تلفن مدل KX-TGF320
گوشی با سیم و بی سیم
عملکرد توان پشتیبان
دکمه انسداد تماس روی پایه

هیجات زده بشو

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر