#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

دوربین بیسیم درب VL-SDM100

VL-SDM100

ملاقاتی ها را کنترل کنید

دوربین متحرک بیسیم درب VL-SDM۱۰۰ به شما اجازه می دهد تا با آسانی ببینید چه کسی و در چه زمانی به سمت درب نزدیک می شود.

VL-SDM100

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

ویژگیها

دوربین بیسیم درب VL-SDM100
زیر نظر داشتن
ورود / خروج با زوم با زاویه باز و فابلیت گردش افقی و عمودی

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دوربین بیسیم درب VL-SDM100

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English