ေလသန္႔စင္စနစ္

ပိုမိုသန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလ

nanoe-G ဆုိတာဘာလဲ။

nanoe-G က အဲယားကြန္းကုိ ဝန္းရံေပးထားသည့္ Negative ion မ်ားကုိ ထုတ္ေပးသည္။ ဤအုိင္းယြန္းမ်ားက အဲယားကြန္းထဲသုိ႔ ဝင္သြားသည့္ ေလထဲတြင္ပါသြားသည့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ တြယ္ကပ္သြားသည္။ ထိုေနာက္ ဖုန္႔မႈန္႔မ်ားနွင့္ ဓါတ္ျပဳျပီးေနာက္ ေလစစ္ဇကာတြင္ ကပ္သြားပါသည္။

nanoe-G ဆုိတာဘာလဲ။
nanoe-G က အဲယားကြန္းကုိ ဝန္းရံေပးထားသည့္ Negative ion မ်ားကုိ ထုတ္ေပးသည္။ ဤအုိင္းယြန္းမ်ားက အဲယားကြန္းထဲသုိ႔ ဝင္သြားသည့္ ေလထဲတြင္ပါသြားသည့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ တြယ္ကပ္သြားသည္။ ထိုေနာက္ ဖုန္႔မႈန္႔မ်ားနွင့္ ဓါတ္ျပဳျပီးေနာက္ ေလစစ္ဇကာတြင္ ကပ္သြားပါသည္။
nanoe-G ဆုိတာဘာလဲ။
nanoe-G က ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္သလဲ။

nanoe-G အမႈန႔္ပမာဏ ၃ ထရီလီယံကုိ ဂ်င္နေရတာထဲမွ ထုတ္ေပးလိုက္သည္။

nanoe-G အမႈန႔္ပမာဏ ၃ ထရီလီယံကုိ ဂ်င္နေရတာထဲမွ ထုတ္ေပးလိုက္သည္။

ေလထဲရွိ PM2.5၊ ဘက္တီးရီးယား၊ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ မိႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးသည္။


> Learn More

ေလထဲရွိ PM2.5၊ ဘက္တီးရီးယား၊ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ မိႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးသည္။
nanoe-G အမႈန႔္ပမာဏ ၃ ထရီလီယံကုိ ဂ်င္နေရတာထဲမွ ထုတ္ေပးလိုက္သည္။

ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားကုိ သုတ္သင္ဖယ္ရွားေပးၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ မိႈမ်ားမေပါက္ပြားေစရန္ ကာကြယ္ေပးသည္။

> ပိုမိုသိရွိရန္

ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားကုိ သုတ္သင္ဖယ္ရွားေပးၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ မိႈမ်ားမေပါက္ပြားေစရန္ ကာကြယ္ေပးသည္။
nanoe-G အမႈန႔္ပမာဏ ၃ ထရီလီယံကုိ ဂ်င္နေရတာထဲမွ ထုတ္ေပးလိုက္သည္။

ေလစစ္ဇကာထဲရွိ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးသည္


> ပိုမိုသိရွိရန္

ေလစစ္ဇကာထဲရွိ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးသည္
nanoe-G အမႈန႔္ပမာဏ ၃ ထရီလီယံကုိ ဂ်င္နေရတာထဲမွ ထုတ္ေပးလိုက္သည္။

PM2.5 ဆုိတာဘာလဲ

PM ဟုသိထားသည့္ ျဒပ္မႈန္" တြင္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အမႈန္မ်ားႏွင့္ အရည္စက္ကေလးမ်ားအပါအဝင္ အစိတ္အပုိင္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အရြယ္အစားအားျဖင့္ ၂.၅ မုိက္ခရုိမီတာထက္ေသးငယ္ေသာ (PM2.5) ဤအမႈန္ေလးမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အဆုတ္ထဲသုိ႔ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္အတြက္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

PM2.5 ဆုိတာဘာလဲ

PM2.5 ထုတ္သည့္ေနရာမ်ား

PM2.5 သည္ ဖုန္၊ အညစ္အေၾကး၊ မီးခုိးႏွင့္ အရည္စက္မ်ားေရာေနွေနေသာ ေလထဲတြင္ ရွိေနႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဤအမႈန္ေလးမ်ားကုိ ေလာင္စာမ်ား ေလာင္ကြ်မ္းမႈ၊ မီးေတာက္မ်ားႏွင့္ စက္ရုံလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ လူတုိ႔ျပဳလုပ္သည့္အရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္အျပင္ ပင္လယ္ထဲမွ ေရမႈန္ေရမႊားေလးမ်ားႏွင့္ ေလမွသယ္ေဆာင္လာေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ားအပါအဝင္ သဘာဝတရားထဲတြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။

     အမႈန္အရြယ္အစားအား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

အမႈန္အရြယ္အစားအား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္
PM2.5 ဆုိတာဘာလဲ

အခ်ိန္ေပၚမူတည္ၿပီး PM2.5 အား ဖယ္ရွားႏုိင္စြမ္း

PM2.5 ပါဝင္မႈအား တုိင္းတာခ်က္

အခ်ိန္ေပၚမူတည္ၿပီး PM2.5 အား ဖယ္ရွားႏုိင္စြမ္း
အခ်ိန္ေပၚမူတည္ၿပီး PM2.5 အား ဖယ္ရွားႏုိင္စြမ္း
အခ်ိန္ေပၚမူတည္ၿပီး PM2.5 အား ဖယ္ရွားႏုိင္စြမ္း

PM2.5 ထိေရာက္စြာဖယ္ရွားေပးမႈ

AIRBORNE

ေလထဲတြင္ေပါက္ဖြားသည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္ရွိ၊ နာႏုိစာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ဟားဗက္ေက်ာင္း၏ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးအတြက္ သုေတသနျပဳသူမ်ားမွ တင္ျပထားပါသည္။


စမ္းသပ္ေနရာအက်ယ္ 40 m³ [တာတာမီဖ်ာ ၁၀ ခ်ပ္စာအခန္းအရြယ္အစား] တြင္ မိနစ္ ၁၀၀ ၾကာ စမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ ထိေရာက္မႈျဖစ္သည္၊
“ion ထုတ္ေပးသည့္ Novel Ionizer ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္”။ Dr. S. Rudnick et al. Harvard School of Public Health, Environmental Health Nanoscience Lab.

nanoe-G
ေလထဲတြင္ေပါက္ဖြားသည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကုိ nanoe-G ပါဝင္ေသာ ေလေအးေပးစက္အသံုးျပဳ၍ ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားႏုိင္စြမ္းကုိ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာေနရာတစ္ခုတြင္ စမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကုိ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္ႏွင့္ ဟားဗက္တကၠသုိလ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ပူးတြဲက်င္းပေသာ နာႏုိစာတမ္းဖတ္ပြဲ၌ တင္ျပခဲ့သည္။

စမ္းသပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား- ဘက္တီးရီးယားမ်ားကုိ ဖယ္ရွားသည့္နည္းလမ္း- nanoe-G အုိင္းယြန္းမ်ားကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးမႈ။

ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္- ေလထဲတြင္ေပါက္ဖြားသည့္ ဘက္တီးရီးယား၊ စမ္းသပ္ခ်က္ရလဒ္မ်ား- သံုးနာရီၾကာ အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ nanoe-G သည္ 2.7 log 10 အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ 1 log 10 ေလွ်ာ့ခ်မႈ

PM2.5 ထိေရာက္စြာဖယ္ရွားေပးမႈ
PM2.5 ထိေရာက္စြာဖယ္ရွားေပးမႈ
WHAT IS PM2.5

အနံ႔စြဲကပ္မႈ

အနံ႔အသက္ဖယ္ရွားေပးႏုိင္မႈ- လုိက္ကာမ်ားႏွင့္ ဆုိဖာမ်ားေပၚတြင္ စြဲေနေသာ အနံ႔အသက္မ်ား

အနံ႔စြဲကပ္မႈ
အနံ႔စြဲကပ္မႈ
အနံ႔စြဲကပ္မႈ
WHAT IS PM2.5

IN-FILTER DEACTIVATION က ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္သလဲ။

IN-FILTER DEACTIVATION က ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္သလဲ။
WHAT IS PM2.5

IN-FILTER DEACTIVATION

IN-FILTER DEACTIVATION
IN-FILTER DEACTIVATION