အထူး eco sensor မ်ားပါရွိေသာ ECONAVI

အထူး eco sensor မ်ားပါရွိေသာ ECONAVI

ECONAVI ဆုိတာဘာလဲ။

တိက်စြာ အာရံုခံေပးသည့္ နည္းပညာက အခန္း၏အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝစြာျဖင့္ အလုိအေလ်ာက္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ စြမ္းအင္ကုိေခြ်တာေပးၿပီး လူတုိင္းကုိလည္း သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ ေအးျမမႈကို ေပးစြမ္းပါတယ္။ECONAVI sensor မ်ား

ECONAVI တြင္ Human Activity Sensor (လူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈကုိ အာရံုခံသည့္ကိရိယာ) ႏွင့္ Sunlight Sensor (ေနေရာင္ျခည္ကုိအာရံုခံသည့္ကိရိယာ) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ၎တုိ႔သည္ စြမ္းအင္ကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳရန္ လူရွိေနသည့္ေနရာ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ လူရွိမရွိႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္ အလင္းတုိ႔ကုိ ေစာင့္ၾကည့္အာရံုခံပါသည္။

ECONAVI က အာရံုခံႏုိင္သည့္အတြက္ စြမ္းအင္ကုိ ေခြ်တာေပးသည္

ECONAVI က အာရံုခံႏုိင္သည့္အတြက္ စြမ္းအင္ကုိ ေခြ်တာေပးသည္

ေနရာကိုအာရံုခံရွာေဖြေပးမႈ

ECONAVI သည္ လူ၏ လႈပ္ရွားမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ရွာေဖြေထာက္လွမ္းၿပီး အခန္းတြင္း လူမရွိသည့္ေနရာမ်ားကုိ အေအးဓာတ္ထုတ္လႊတ္ေပးေနျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

ေနရာကိုအာရံုခံရွာေဖြေပးမႈ
ေနရာကိုအာရံုခံရွာေဖြေပးမႈ

လႈပ္ရွားမႈ အာရံုခံျခင္း

အေအးကိုေလ်ာ့ခ်ကာ စြမ္းအင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

 

လႈပ္ရွားမႈ အာရံုခံျခင္း
လႈပ္ရွားမႈ အာရံုခံျခင္း

၃။ လူမရွိမႈကုိ အာရံုခံျခင္း

ECONAVI သည္ အခန္းထဲတြင္ လူရွိမရွိ အာရံုခံၿပီး လူမရွိသည့္အခန္းထဲတြင္ အေအးဓာတ္ ျဖဳန္းတီးမိျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

Absence Detection
လူမရွိမႈကုိ အာရံုခံျခင္း

၄။ ေနေရာင္ျခည္ကုိ အာရံုခံျခင္း


ေနေရာင္ျခည္ပူျပင္းမႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားအလုိက္ အပူ၊ အေအးစြမ္းအားကုိ ညႇိေပးသည္။

Sunlight Detection
ေနေရာင္ျခည္ကုိ အာရံုခံျခင္း

၅။ အပူလိႈင္း

သက္ေသာင့္သက္သာေအးျမမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္မလိုဘဲ စြမ္းအင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အပူလိႈင္း