စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈ

စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈ

တိက်ေသာအပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

Panasonic ၏ အင္ဗာတာသည္ အပူခ်ိန္ အတက္အက် ျဖစ္မႈကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရန္ အလို႔ငွာ ေျပာင္းလဲေနသည့္ အပူခ်ိန္အေပၚ မူတည္ၿပီး ကြန္ပရက္ဆာျမန္ႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္အတြက္ သင္သည္ ေအးျမမႈကို တစ္သမတ္တည္း ခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈ
အင္ဗာတာ၏ "BRAIN (ဦးေႏွာက္)"

အင္ဗာတာ၏ "BRAIN (ဦးေႏွာက္)"

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် မုိက္ခ႐ုိကြန္ပ်ဴတာက အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္စနစ္ကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးၿပီး အၿမဲတမ္း သက္ေသာင့္သက္သာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစရန္ အထြက္ပါဝါကုိ အလုိအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညႇိေပးသည္။

PAM (Pulse Amplitude Modulation)

PAM (Pulse Amplitude Modulation)

ဗုိ႔အားျမႇင့္စက္သံုး၍ ကားကုိ အားသြင္းေနသကဲ့သုိ႔ပင္ စဖြင့္ခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္အပူခ်ိန္သုိ႔ ျမန္ဆန္စြာ ေရာက္ရွိရန္ ကြန္ပရက္ဆာဗုိ႔အားကုိ လ်င္ျမန္စြာ တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး စြမ္းအားျမင့္ အေအးဓာတ္ကုိ ထုတ္ေပးပါသည္။

PWM (Pulse Width Modulated Wave)

PWM (Pulse Width Modulated Wave)

ကားျမန္ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ သတ္မွတ္ထားရွိသကဲ့သုိ႔ပင္ သတ္မွတ္ အပူခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားခ်ိန္တြင္ ကြန္ပရက္ဆာ လွည့္ပတ္သည့္ႏႈန္းကုိ တည္ၿငိမ္ေစသည္

ျမန္ဆန္စြာ အေအးေပးျခင္းႏွင့္ အၿမဲ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစျခင္း

PAM သည္ စြမ္းအားျမင့္ ေအးျမသည့္ေလကုိ ေပးစြမ္းရန္ စဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ပါဝါအထြက္ကုိ တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး ကြန္ပရက္ဆာလည္ႏႈန္းကုိ ပုိျမန္ေစပါသည္။ သတ္မွတ္အပူခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ PWM က ထုိအပူခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ကြန္ပရက္ဆာလည္ႏႈန္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးၿပီး စြမ္းအင္ မျဖဳန္းတီးဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစပါသည္။

ျမန္ဆန္စြာ အေအးေပးျခင္းႏွင့္ အၿမဲ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစျခင္း

P-TECh – အလ်င္အျမန္ ေအးျမလာျခင္းေနာက္ကြယ္မွ စြမ္းအင္

P-TECh (Panasonic Thermal Enhancement Technology) သည္ စတင္ဖြင့္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ မိနစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ကြန္ပရက္ဆာကို အျမင့္ဆံုးၾကိမ္ႏႈန္းရရွိရန္ စြမ္းေဆာင္ေစၿပီး ေလေအးေပးစက္ကို ဖြင့္သည့္ ခဏအတြင္း၌ပင္ အားေကာင္းေသာ ေအးျမမႈကို ရရွိေစပါသည္။

P-TECh – အလ်င္အျမန္ ေအးျမလာျခင္းေနာက္ကြယ္မွ စြမ္းအင္

စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈရွိျပီး တိက်ေသာ အပူခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

Panasonic ၏ အင္ဗာတာသည္ အပူခ်ိန္ အတက္အက် ျဖစ္မႈကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရန္ အလို႔ငွာ ေျပာင္းလဲေနသည့္ အပူခ်ိန္အေပၚ မူတည္ၿပီး ကြန္ပရက္ဆာျမန္ႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္အတြက္ သင္သည္ ေအးျမမႈကို တစ္သမတ္တည္း ခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အင္ဗာတာမပါေသာ ရုိးရုိးပံုစံ

အင္ဗာတာမပါေသာ ရုိးရုိးပံုစံ

ေလေအးေပးစက္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာအပူခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ အလြန္စြမ္းအားျမင့္ေသာ ပံုေသလည္ပတ္ေနရသည့္ ျမန္ႏႈန္းတြင္သာ အလုပ္လုပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎က ကြန္ပရက္ဆာကုိ ခဏခဏ ဖြင့္လုိက္ ပိတ္လုိက္ ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အပူခ်ိန္အတက္အက်မ်ားလြန္းသျဖင့္ စြန္းအင္ကုိ အလဟႆ ျဖစ္ေစသည္။

Panasonic အင္ဗာတာ

Panasonic အင္ဗာတာ

ေလေအးေပးစက္က ကြန္ပရက္ဆာ၏ လွည့္ပတ္ေနေသာျမန္ႏႈန္းကုိ ေျပာင္းလဲေပးၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အပူခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ တိက်သည့္နည္းကုိ သံုးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Panasonic အင္ဗာတာသံုး ေလေအးေပးစက္မ်ားက စြမ္းအင္ေခြ်တာေပးသည့္အျပင္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သင့္ကုိ သက္ေသာင့္သက္သာခံစားရေစသည္။

စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈ

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေရရွည္တည္တံ့ေစသည့္ အေအးေပးစနစ္

Panasonic တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပုိမုိညီညြတ္သည့္ လူေနမႈဘဝပံုစံမ်ားျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကတိျပဳထားပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေရရွည္တည္တံ့ေစသည့္ အေအးေပးစနစ္

R32 တြင္ ပုိမုိ အေအးေပးႏုိင္စြမ္း ရွိသည့္အတြက္ ထိေရာက္စြာ အပူလႊဲေျပာင္းေပးမႈကုိ တုိးျမႇင့္ေပးပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေရရွည္တည္တံ့ေစသည့္ အေအးေပးစနစ္

၎က စြမ္းအင္ အနည္းငယ္သည္ သံုးစြဲသျဖင့္ မီတာခ ေခြၽတာႏုိင္ရန္လည္း ကူညီေပးပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေရရွည္တည္တံ့ေစသည့္ အေအးေပးစနစ္

R32 သည္ အုိဇုန္းအလႊာအေပၚ လံုးဝ သက္ေရာက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လည္း သဟဇာတ ျဖစ္ပါသည္။

စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈ

စြမ္းအင္ ေခြၽတာရင္း အဆံုးစြန္ဆံုး သက္ေသာင့္သက္သာ ေနလုိက္ပါ

ECONAVI သည္ တိက်မႈ အလြန္ျမင့္အားသည့္ ဆင္ဆာနည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ စြမ္းအင္ကုိ ျဖဳန္းတီးေနသည္ကုိ ေထာက္လွမ္းကာ အခန္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအဆင့္မ်ားအလုိက္ အေအးေပးသည့္ စြမ္းအားကုိ ညႇိေပးပါသည္။

ေနေရာင္ျခည္ကုိ ေထာက္လွမ္းျခင္း

ေနေရာင္ျခည္ျပင္းထန္မႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားအလုိက္ အေအးစြမ္းအားကုိ ညႇိေပးသည္။

လူသား လႈပ္ရွားမႈ ေထာက္လွမ္းျခင္း

အခန္းထဲတြင္ လူမရွိျခင္း၊ လူသားတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ အဆင့္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ရွာေဖြေထာက္လွမ္းကာ စြမ္းအင္ျပဳန္းတီးမႈကုိ တားဆီးရန္ အေအးေပးသည့္ စြမ္းအားကုိ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ညႇိေပးပါသည္။

ေနေရာင္ျခည္ကုိ ေထာက္လွမ္းျခင္း

ECONAVI က အာရံုခံႏုိင္သည့္အတြက္ စြမ္းအင္ကုိ ေခြ်တာေပးသည္

ေနရာရွာေဖြေပးမႈ

ECONAVI သည္ လူ၏ လႈပ္ရွားမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ရွာေဖြေထာက္လွမ္းၿပီး အခန္းတြင္း လူမရွိသည့္ေနရာမ်ားကုိ အေအးဓာတ္ထုတ္လႊတ္ေပးေနျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

လူမရွိမႈကုိ ေထာက္လွမ္းမႈ

ECONAVI သည္ အခန္းထဲတြင္ လူရွိမရွိ ေထာက္လွမ္းၿပီး လူမရွိသည့္အခန္းထဲတြင္ အေအးဓာတ္ ျဖဳန္းတီးမိျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

လႈပ္ရွားမႈ ေထာက္လွမ္းျခင္း

ECONAVI သည္ လႈပ္ရွားမႈအဆင့္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ရွာေဖြေထာက္လွမ္းၿပီး မလုိအပ္ဘဲ စြမ္းအင္သံုးစြဲကာ အေအးဓာတ္ ျပဳန္းတီးမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

ေနရာရွာေဖြေပးမႈ
လူမရွိမႈကုိ ေထာက္လွမ္းမႈ
လႈပ္ရွားမႈ ေထာက္လွမ္းျခင္း

ေနေရာင္ျခည္ကုိ ေထာက္လွမ္းျခင္း

ေနေရာင္ျခည္ျပင္းထန္မႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားအလုိက္ အပူ၊ အေအးစြမ္းအားကုိ ညႇိေပးသည္။

အပူလိႈင္း

သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္မလုိဘဲ စြမ္းအင္ေခြ်တာရန္ အပူခ်ိန္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည့္ ပံုစံ။

ေနေရာင္ျခည္ကုိ ေထာက္လွမ္းျခင္း
အပူလိႈင္း