က်န္းမာေသာ ေလစီးဆင္းမႈ

က်န္းမာေသာ ေလစီးဆင္းမႈ
တစ္ဦးတည္းမူပုိင္ အေပၚပုိင္းတြင္ ဒလက္ပါရွိသည့္ ဒီဇုိင္း

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပုိမုိညီညြတ္ေသာ ေအးျမမႈကုိ ခံစားရန္ ေလေအးကုိ အေပၚသုိ႔ တိုက္ရုိက္လႊတ္တင္လုိက္ပါ

SKYWING မွာဆိုုရင္ တစ္သမတ္တည္းေအးျမမႈကိုု ထိန္းသိမ္းေပးဖိုု႔အတြက္ ေလစီးဆင္းမႈကိုု အေကာင္းမြန္ဆံုုးျဖစ္ေစမယ့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအသစ္ ထိပ္ျပား ဒီဇိုုင္း ပါ၀င္ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ပိတ္မိေနသည့္ အပူကို ဖယ္ရွားရန္ ေလကို မ်က္ႏွာက်က္ႏွင့္ နံရံမ်ားဆီသို႔ စီးဆင္းေအာင္ ခ်ိန္ညႇိေပးႏိုင္သည့္ Multidirectional Arm (ဘက္ေပါင္းစံုသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ေသာ ဒလက္) ကို တပ္ဆင္ထားသည့္အတြက္ အခန္းတစ္ခန္းလံုးတြင္ ျဖန္႔က်က္ ေအးျမေနေစသည့္ ခံစားခ်က္ကို ေပးစြမ္းပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပုိမုိညီညြတ္ေသာ ေအးျမမႈကုိ ခံစားရန္ ေလေအးကုိ အေပၚသုိ႔ တိုက္ရုိက္လႊတ္တင္လုိက္ပါ

ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ေဝးေဝးသုိ႔ ေရာက္ေစသည့္ အေပၚမွေန၍ ေလစီးဆင္းမႈ

Panasonic ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ သြယ္ဝုိက္အေအးေပးသည့္ နည္းပညာသည္ သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ ေအးျမမႈကုိ ခံစားရန္ ပုိ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ နည္းလမ္းကုိ ေပးစြမ္းပါသည္။

ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ေဝးေဝးသုိ႔ ေရာက္ေစသည့္ အေပၚမွေန၍ ေလစီးဆင္းမႈ

အေအးေပးႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔မႈ

ပိုုမိုုၾကီးမား မ်ားျပားသည့္ ဒလက္ရြက္မ်ားပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေလႏုေအးကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔က်က္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခန္းထဲတြင္ မည္သည့္ေနရာမွာပင္ သင္ ရွိေနပါေစ ေအးျမသည့္ခံစားခ်က္ကို တစ္ညီတည္းခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေအးေပးႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔မႈ

အေပၚမွေန၍ ပုိ၍ ေဝးေဝးသုိ႔ ေလစီးဆင္းေစမႈ

SKY Series တြင္ NEW SKYWING တပ္ဆင္ပါရွိၿပီး ၎ကုိ ေနရာပုိက်ယ္ၿပီး ေဝးေဝးေရာက္ေအာင္ ေလစီးဆင္းရန္ႏွင့္ ပုိ၍ ညီမွ်စြာ အေအးေပးႏုိင္ရန္ ပုိမုိႀကီးမားေသာ ဒလက္မ်ားျဖင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။

အေပၚမွေန၍ ပုိ၍ ေဝးေဝးသုိ႔ ေလစီးဆင္းေစမႈ

အသံုးျပဳသူမ်ားအား သက္ေသာင့္သက္သာ ေအးျမေစမည့္ အေအးျဖာထြက္ျခင္းစနစ္

အေအးမလြန္ကဲေအာင္ ကာကြယ္ေပးၿပီး အသားအေရ၏ အစိုဓာတ္ကို ထိန္းေပးသည္။

အသံုးျပဳသူမ်ားအား သက္ေသာင့္သက္သာ ေအးျမေစမည့္ အေအးျဖာထြက္ျခင္းစနစ္

ျမန္ဆန္လ်င္ျမန္ေသာ အေအးေပးျခင္း

စဖြင့္ခ်ိန္တြင္ SKYWINGS သည္ ေအာက္သုိ႔ ေစာင္းလုိက္ၿပီး အပူဒဏ္မွ ခ်က္ခ်င္း သက္သာေစရန္ ေအးျမသည့္ေလကုိ သင့္ထံ တုိက္႐ုိက္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါသည္။ စြမ္းအားျမင့္ေသာ အင္ဗာတာ ကြန္ပရက္ဆာျဖစ္သည့္ P-TECh ျဖင့္ SKY SERIES သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အပူခ်ိန္သုိ႔ ပုိ၍ ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါသည္။

ျမန္ဆန္လ်င္ျမန္ေသာ အေအးေပးျခင္း
သီးျခား ဒလက္ႏွင့္ ေမာ္တာ ၂ ခု

ေလစီးဆင္းမႈကုိ ပုိ၍ ျမန္ျမန္ျဖင့္ ေဝးေဝးေရာက္ေအာင္ ဖိသိပ္ေပးသည္/တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းလုပ္ေဆာင္သည္

AEROWINGS ကုိ သီးျခားေမာ္တာ ၂ လံုးႏွင့္ ႏွစ္ခုတြဲ သီးျခားဒလက္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ပုိမုိျမန္ဆန္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ ေလကုိ ထုတ္ေပးၿပီး တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းထားသည့္အဆင့္ျဖင့္ ဆက္လက္ ျဖန္႔ေဝေပးသည္။

ေလစီးဆင္းမႈကုိ ပုိ၍ ျမန္ျမန္ျဖင့္ ေဝးေဝးေရာက္ေအာင္ ဖိသိပ္ေပးသည္/တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းလုပ္ေဆာင္သည္

၁. သီးျခားေမာ္တာ ႏွစ္ခု

ဒလက္အေသးႏွင့္ ပုိမုိႀကီးမားသည့္ ျပင္ပ ဒလက္တုိ႔ကုိ သီးျခား ထိန္းခ်ဳပ္သည္

၂. ပုိမုိႀကီးမားသည့္ ျပင္ပဒလက္

ေလကုိ ေဝးေဝးေရာက္ေစရန္ ကူညီေပးသည္

၃. ဒလက္ အေသး

ေအးျမေသာ ေလကုိ ဖိသိပ္ၿပီး တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္

သီးျခားေမာ္တာ ႏွစ္ခု

Shower Airflow

Shower airflow သည္ သက္ေသာင့္သက္သာစြာ ေအးျမေနေစရန္ အေပၚမွေန၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ သင့္ခႏၶာကုိယ္အေပၚ ေလထိေစျခင္းျဖင့္ အဆက္မျပတ္ေအးေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ သင့္ကုိ သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ တစ္ေန႔လံုး ေအးေနေစပါသည္။

Shower Airflow

ျမန္ဆန္လ်င္ျမန္ေသာ အေအးေပးျခင္း

စဖြင့္ခ်ိန္တြင္ AEROWINGS သည္ ေအာက္သုိ႔ ေစာင္းလုိက္ၿပီး အပူဒဏ္မွ ခ်က္ခ်င္း သက္သာေစရန္ ေအးျမသည့္ေလကုိ သင့္ထံ တုိက္႐ုိက္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါသည္။ စြမ္းအားျမင့္ေသာ အင္ဗာတာ ကြန္ပရက္ဆာျဖစ္သည့္ P-TECh ျဖင့္ AERO SERIES သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အပူခ်ိန္သုိ႔ ပုိ၍ ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါသည္။

ျမန္ဆန္လ်င္ျမန္ေသာ အေအးေပးျခင္း