တိက်ေသာအပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

တိက်ေသာအပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

အင္ဗာတာဆုိတာဘာလဲ

အင္ဗာတာဆုိသည္မွာ လွ်ပ္စစ္ႀကိမ္ႏႈန္းကုိ ေျပာင္းလဲေပးသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ဆားကစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေလေအးေပးစက္ထဲတြင္ အင္ဗာတာသည္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစၿပီး စြမ္းအင္ေခြ်တာေပးရန္ အခန္း၏အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္ကာ လွ်ပ္စစ္ပါဝါကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္။

အင္ဗာတာဆုိတာဘာလဲ

ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္သလဲ

ကားေမာင္းသည့္ ပံုစံနွင့္တူပါသည္။ start-and-stop ကုိ ခဏခဏလုပ္ရန္မလိုသည့္အတြက္ သက္ေတာင့္သက္တာေမာင္းနွင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္သလဲ

ေမာ္တာကုိ မၾကာခဏျပန္ႏိႈးရသျဖင့္ ဆီကုိ ပုိကုန္ေစသည္။

ေမာ္တာကုိ မၾကာခဏျပန္ႏိႈးရသျဖင့္ ဆီကုိ ပုိကုန္ေစသည္။
ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္သလဲ

ေျပာင္းလဲေနသည့္ အရွိန္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေမာ္တာကုိ လည္ပတ္ေစျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္ကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာ စီမံေပးသည္။

ေမာ္တာကုိ မၾကာခဏျပန္ႏိႈးရသျဖင့္ ဆီကုိ ပုိကုန္ေစသည္။

တိက်ေသာအပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

အင္ဗာတာသည္ သတ္မွတ္ထားေသာအပူခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ကြန္ပရက္ဆာလည္ႏႈန္းကုိ ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ အလဟႆျဖစ္ေစသည့္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။

အင္ဗာတာမပါေသာ ရုိးရုိးပံုစံ

အင္ဗာတာမပါေသာ ရုိးရုိးပံုစံ

ေလေအးေပးစက္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာအပူခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ အလြန္စြမ္းအားျမင့္ေသာ ပံုေသလည္ပတ္ေနရသည့္ ျမန္ႏႈန္းတြင္သာ အလုပ္လုပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎က ကြန္ပရက္ဆာကုိ ခဏခဏ ဖြင့္လုိက္ ပိတ္လုိက္ ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အပူခ်ိန္အတက္အက်မ်ားလြန္းသျဖင့္ စြမ္းအင္ကုိ အလဟႆ ျဖစ္ေစသည္

The Panasonic Inverter

Panasonic အင္ဗာတာ

ကြန္ပရက္ဆာ၏လည့္အားကို အပူခ်ိန္ကိုလိုက္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ Panasonic အင္ဗာတာ ေလေအးေပးစက္မ်ားသည္ သင့္ကို သက္ေတာင့္သက္တာ ေအးျမျခင္းနွင့္ အတူ စြမ္းအင္ပါေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

 

တသမတ္တည္း သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈ

ပါဝါထုတ္လႊတ္မႈအတုိင္းအတာ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တိက်ေသာ အပူခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ အင္ဗာတာသံုး ေလေအးေပးစက္တစ္လုံးအား မတူညီေသာ အခန္းတြင္းေလေပးႏုိင္သည့္ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရ႐ွိေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ႐ွိမႈကို တသမတ္တည္း ရေစသည္။

Constant comfort

စြမ္းအင္ေခြ်တာျခင္းအျပင္ အင္ဗာတာက တျခား ဘယ္လုိအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကုိ ေပးသလဲ။

အင္ဗာတာသံုး ေလေအးေပးစက္က အခန္းထဲတြင္ လူမ်ားသည့္အတြက္ အေအးဓာတ္နည္းသြားျခင္းႏွင့္ အခန္းထဲတြင္ လူနည္းသည့္အတြက္ အလြန္ေအးျခင္းကဲ့သုိ႔ သက္ေသာင့္သက္သာမရွိမႈမ်ိဳးမျဖစ္ေစႏိုင္ပါဘူး။
အင္ဗာတာသံုး ေလေအးေပးစက္သည္ စက္သံမဆူညံသည့္အတြက္ အိပ္စက္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစပါ။

စြမ္းအင္ေခြ်တာျခင္းအျပင္ အင္ဗာတာက တျခား ဘယ္လုိအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကုိ ေပးသလဲ။