သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္မႈ

သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္မႈ

သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္မႈ

ဆူညံသံ စမ္းသပ္ခ်က္

အတြင္းအျပင္ စက္မ်ားကုိ ဖြင့္ထားစဥ္ ထြက္ေပၚသည့္ဆူညံသံကို  ပဲ့တင္သံကင္းမဲ့ေသာ အခန္းတစ္ခုထဲတြင္ တိုင္းတာသည္။ စက္ကို ဖြင့္ထားခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳသူက သက္ေတာင့္သက္သာ စကားေျပာႏုိင္ေစရန္၊ သက္ေတာင့္သက္သာ အိပ္စက္ႏိုင္ေစရန္ စက္သံသည္ လံုေလာက္စြာ တိုးတိတ္မႈရွိမရွိ စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆူညံသံ စမ္းသပ္ခ်က္

ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထား စမ္းသပ္ခ်က္

အမွန္တကယ္အသံုးျပဳမည့္ ေလေအးေပးစက္ကို သာမန္ပံုစံဧည့္ခန္းကဲ့သုိ႔ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ ဖြင့္လုိက္သည္။ အေအးေပးသည့္ႏႈန္း၊ အေအးေပးႏိုင္မႈစြမ္းရည္၊ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆ ကြဲျပားခ်က္မ်ားစေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားကို တိုင္းတာေနစဥ္ ျပင္ပမွ အခန္းတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ေနေရာင္ျခည္ပမာဏကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားပါ ထည့္တြက္ထားပါသည္။ဤနည္းျဖင့္ ေလေအးေပးစက္သည္ အခါမလပ္ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းမြန္ဆံုးအဆင့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ အတည္ျပဳႏိုင္ေစသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထား စမ္းသပ္ခ်က္

EMC (လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္းပမာဏ သင့္ေတာ္မႈ) စမ္းသပ္ခ်က္

ဤစမ္းသပ္ခ်က္သည္ စက္ဖြင့္ထားခ်ိန္အတြင္း ထြက္လာေသာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းမ်ားသည္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္မေပးေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းရွိ EMC လိုက္နာမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ လံုေလာက္ေသာ ပမာဏအထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

EMC (လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္းပမာဏ သင့္ေတာ္မႈ) စမ္းသပ္ခ်က္

အေဝးထိန္းခလုတ္ကုိ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ စမ္းသပ္ခ်က္

အေဝးထိန္းခလုတ္သည္ ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳေနေသာ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ကို အေကာင္းမြန္ဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ Panasonic က လုပ္ေဆာင္ထားသည္။ ခလုတ္အေရာင္မ်ား၏ ျမင္သာမႈ၊ အသံုးျပဳရလြယ္ကူမႈႏွင့္ အျခားေသာ အခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ပံုမွန္အသံုးျပဳစဥ္အတြင္း အေဝးထိန္းခလုတ္သည္ အလြယ္တကူ လြတ္က်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ၎ကို 1.5 မီတာမွ လႊတ္ခ်၍လည္း စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ျပဳတ္က်သည့္တုိင္ ၎သည္ ပ်က္စီးမႈမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေဝးထိန္းခလုတ္ကုိ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ စမ္းသပ္ခ်က္