ၾကာရွည္ခံမႈ

ၾကာရွည္ခံမႈ

ၾကာရွည္ခံမႈ

Blue Fin Condenser

ပုိ၍ၾကာရွည္ခံေစရန္ Blue Fin Condenser မ်ားကုိ အျပာေရာင္အုပ္ထားပါသည္။ ဤအထူးဖုံးအုပ္ထားေသာ အလႊာမ်ားေၾကာင့္ ေလ၊ ေရႏွင့္ အျခား ပ်က္စီးေစတတ္ေသာအရာမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည္။

Blue Fin Condenser

ၾကာရွည္ခံမႈ စမ္းသပ္ခ်က္

ေလေအးေပးစက္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည့္တုိင္ မေျပာင္းလဲသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ ေရရွည္အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က ၎ကုိ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ဆက္တုိက္ဖြင့္ထားၿပီး စမ္းသပ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္အသံုးျပဳသည့္ အေျခအေနထက္ပုိမုိဆုိးရြားသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳၿပီး ရခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားက Panasonic ေလေအးေပးစက္မ်ား၏ ၾကံ့ခုိင္မႈကုိ သက္ေသျပေနပါသည္။

ၾကာရွည္ခံမႈ စမ္းသပ္ခ်က္

ကြန္ပရက္ဆာ၏ ခံႏိုင္ရည္အားကို စမ္းသပ္ခ်က္

ဆက္တုိက္စမ္းသပ္အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က ကြန္ပရက္ဆာကုိ ျပင္ပစက္ထဲမွ ျဖဳတ္ၿပီး အတြင္းစက္စနစ္မ်ာႏွင့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ပ်က္စီးမႈရွိမရွိႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ တာရွည္ခံမႈကုိ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ Panasonic ေလေအးေပးစက္မ်ားသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ၾကာရွည္စြာအလုပ္လုပ္ၿပီးသည့္တုိင္ ရည္ရြယ္ထားသည့္အတိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ဆက္လက္ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။

ကြန္ပရက္ဆာ၏ ခံႏိုင္ရည္အားကို စမ္းသပ္ခ်က္

ၾကမ္းတမ္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈ

သာမန္ အေျခအေနမ်ားတြင္စမ္းသပ္ျခင္းအျပင္ 55°C အထိရွိေသာ အပူခ်ိန္ျမင့္ၿပီး စိုထိုင္းဆျမင့္မားသည့္ အလုံခန္းတြင္လည္း တာရွည္ခံ သံုးစြဲႏုိင္စြမ္းကုိ စမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။ အလြန္႔အလြန္ ေအးသည့္ ရာသီဥတုမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ -20°C အထိ အပူခ်ိန္ေလွ်ာ့ထားေသာ အလုံခန္းတြင္လည္း စမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။ အသံုးျပဳမည့္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ကြန္ပရက္ဆာထဲ၌ လုံေလာက္ေသာေခ်ာဆီရွိမရွိ သိရန္ ဤစမ္းသပ္ခ်က္ကုိျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကမ္းတမ္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈ

ေရစိုခံႏိုင္မႈ စမ္းသပ္ခ်က္

မိုးဒဏ္၊ ေလဒဏ္ခံႏုိင္ေစရန္ ျပင္ပစက္ကုိ IPX4 ေရစိုခံ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုၾကာေအာင္ စက္ေပၚတြင္ ေရျဖန္းျခင္းကဲ့သုိ႔ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အလားအလာရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကို စစ္ေဆးထားပါသည္။ ေရစက္မ်ားႏွင့္ ထိမိခဲ့ပါက ဆုိးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ဆားကစ္ဘုတ္ျပားေပၚရွိလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ထိေသာ အပုိင္းမ်ားကုိ ပလတ္စတစ္အုပ္ထားေပးပါသည္။

ေရစိုခံႏိုင္မႈ စမ္းသပ္ခ်က္