ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ အရည္အေသြး

ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ အရည္အေသြး

ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ အရည္အေသြး

အဓိက လုပ္ငန္းစံခ်ိန္စံညႊန္းေထာက္ခံခ်က္မ်ားရရွိထားေသာ စိတ္ခ်ရသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

Panasonic ေလေအးေပးစက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတိုင္းရွိ ေဈးကြက္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လိုအပ္ေသာ အဓိက လုပ္ငန္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား စည္းမ်ည္းမ်ားကို လိုက္နာထားသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ျမင့္မားေသာစိတ္ခ်ရမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ဤစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသာမက ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းတြင္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကလည္း Panasonic ေလေအးေပးစက္မ်ားကို ပို၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေစသည္။

အဓိက လုပ္ငန္းစံခ်ိန္စံညႊန္းေထာက္ခံခ်က္မ်ားရရွိထားေသာ စိတ္ခ်ရသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

RoHS/REACH ကို လိုက္နာထားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ပစၥည္းအားလံုးသည္ RoHS/REACH၊ ဥေရာပ၏ ကမၻာ့ေရွ႕ေဆာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ည္းမ်ားကို လိုက္နာထားသည္။ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေနစဥ္အေတာအတြင္း အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ မည္သည့္ပစၥည္းမွ်မပါဝင္ေစရန္ ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း 100 ေက်ာ္ကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စစ္ေဆးထားသည္။

RoHS/REACH ကို လိုက္နာထားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ေခတ္မီ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္

ေလေအးေပးစက္ ထုတ္လုပ္္ေရးဌာနခြဲသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ အဆင့္ျမင့္ ေခတ္မီအလိုအေလ်ာက္စက္ကိရိယာသံုး နည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ်ထားသည္။ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျမင့္မားေသာ အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ တသမတ္တည္း ေကာင္းမြန္စြာ ထုတ္လုပ္ထားသည္။

ေခတ္မီ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္

ေဂဟစနစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Panasonic သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ စက္ရံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ထားသည္။ မူလ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စြမ္းအင္ေခြ်တာႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ယင္းစက္ရံုမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ CO2 ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာႏွင့္ ၎တို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ ေဒသအသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီရန္ ေဒသတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားသည္။

ေဂဟစနစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား