CS/CU-XU13XKH

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

CS/CU-XU13XKH

24 နာရီပတ္လံုး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေလ

24 နာရီလံုး ေလထုအရည္အေသြးကို ထိန္းထားေပးရန္ Panasonic ၏ X-Premium အင္ဗာတာတြင္ nanoe™ X နည္းပညာႏွင့္ Panasonic Comfort Cloud အက္ပ္ ပါရွိသည္။ AEROWINGS၊ iAUTO-X ႏွင့္ စိုထိုင္းဆ အာ႐ုံခံစနစ္ကဲ့သို႔ Panasonic ၏ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆုံး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိသည့္ ေအးျမမႈကို ခံစားလိုက္ပါ။ အင္ဗာတာ နည္းပညာ၊ R32 အေအးေပးရည္ႏွင့္ ECO စနစ္တို႔ျဖင့္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈကို မထိခိုက္ေစဘဲ စြမ္းအင္ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်လိုက္ပါ။ က်စ္လ်စ္ေသာဒီဇိုင္းေၾကာင့္ ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းတြင္ပင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ၎၏ ေခတ္မီၿပီး က်က္သေရရွိေသာ ပံုစံက မည္သည့္ေနရာႏွင့္မဆို လိုက္ဖက္ညီလွသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

nanoe™ X ၏ တစ္ေန႔တာလံုး ေလအရည္အေသြး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးမႈ

ဟိုက္ဒေရာက္ဇိုင္ ေရဒီကယ္မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖင့္ nanoe™ X နည္းပညာသည္ ကပ္တြယ္ေနေသာ ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေလထုထဲရွိ ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားေပးၿပီး သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ ေလေကာင္းေလသန္႔ကို ရရွိရန္ မၾကာခဏ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အနံ႔အသက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ သင္၏ ေနထိုင္ရာ ေနရာကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရရွိေနေစရန္ nanoe™ X စနစ္ကို တစ္နာရီ 25W* ျဖင့္ စြမ္းအင္အနည္းငယ္သာ သံုးစြဲ၍ (အေအးေပး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မပါဘဲ) သီးျခားဖြင့္ႏိုင္ၿပီး သင္ႏွင့္ သင္၏ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုသန္႔ရွင္းၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ေနရာတစ္ခုကို ရရွိေစကာ သင့္အိမ္ေလးကို 24/7 အခ်ိန္တိုင္း ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ နိဗၺာန္ဘံုေလး ျဖစ္ေနေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္သည္။
*စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈသည္ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားႏိုင္သည္။
nanoe™ X ၏ တစ္ေန႔တာလံုး ေလအရည္အေသြး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးမႈ

nanoe™ X သည္ တြယ္ကပ္ေနေသာ ဆန္းသစ္သည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ (SARS-CoV-2) ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိသည္

ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကန္ထ႐ိုက္သုေတသနအဖြဲ႕အစည္း Texcell သည္ တြယ္ကပ္ေနသည့္ ဆန္းသစ္ေသာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ (SARS-CoV-2) အေပၚ ဟိုင္းဒေရာ့ဆယ္ ရဒီကယ္မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္အတူ nanoe™ X နည္းပညာ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ တြယ္ကပ္ေနသည့္ ဆန္းသစ္ေသာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ (SARS-CoV-2) 91.4% ေက်ာ္ကို 6.7m³ ရွိေသာ စမ္းသပ္ေနရာတစ္ခုတြင္ 8 နာရီအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
မွတ္ခ်က္မ်ား- (1) ဗိုင္းရပ္ကူးစက္မႈ ပမာဏကို တိုင္းတာၿပီး ၎ကို အသံုးျပဳကာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ႏႈန္းကို တြက္ခ်က္သည္။ (2) ဓါတ္ခြဲခန္းအေျခအေနမ်ားတြင္ တြယ္ကပ္ေနသည့္ ဆန္းသစ္ေသာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေပၚ nanoe™ X ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံ သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ေပးရန္ ဤအတည္ျပဳခ်က္ကို ဖန္တီးထားပါသည္။ အမွန္တကယ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းသုံးစြဲမႈေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားမႈ ရွိပါသည္။
nanoe™ X သည္ တြယ္ကပ္ေနေသာ ဆန္းသစ္သည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ (SARS-CoV-2) ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိသည္

nanoe-G ျဖင့္ ဖုန္ဖယ္ရွားျခင္း (PM2.5)

nanoe-G အိုင္းယြန္းဂ်င္နေရတာကို သံုး၍ nanoe-G သည္ PM2.5 အရြယ္အစားမွ် ေသးငယ္ေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ဖမ္းယူရန္ ေလထုထဲသို႔ နက္ဂတစ္ အိုင္းယြန္းမ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေပးၿပီး ေလစစ္စက္ထဲသို႔ ထိုဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ျပန္သယ္လာကာ သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္႔ေသာ အိမ္ေဂဟာကို ဖန္တီးေပးသည္။
nanoe-G ျဖင့္ ဖုန္ဖယ္ရွားျခင္း (PM2.5)

အဆင္ေျပလြယ္ကူေသာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားေသာ ကြန္ရက္ အဒက္ပ္တာႏွင့္ Panasonic Comfort Cloud အက္ပ္တို႔ကို အသုံးျပဳ၍ တည္ေနရာ 1 ခုတည္း (တည္ေနရာ 10 ခုအထိ) တြင္ ေလေအးေပးစက္ အလုံး 20 ထိ ခ်ိတ္ဆက္ တပ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔အားလုံး၏ ေလေအးေပးစနစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဝင္ေရာက္သုံးစြဲျခင္း၊ စုစုေပါင္း စြမ္းအင္အသုံးျပဳမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေလေအးေပးစက္မ်ား သုံးစြဲမႈကို ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ အသိေပးခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို သက္သက္သာသာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ ကုစားျခင္း စသည္တို႔ကို မိုဘိုင္းစက္တစ္ခုထဲကေန၍ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။
အဆင္ေျပလြယ္ကူေသာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

စိုထိုင္းဆ အာ႐ုံခံစနစ္သည္ အေကာင္းဆုံး အိပ္စက္အနားယူႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်ိန္ညႇိလုပ္ေဆာင္ေပးသည္

Panasonic ၏ စိုထိုင္းဆ အာ႐ုံခံစနစ္ ပါဝင္သည့္ iAUTO-X နည္းပညာအသစ္က အေကာင္းဆုံး အိပ္စက္အနားယူႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးရန္ ႏႈိင္းယွဥ္စိုထိုင္းဆကို 60% ေအာက္ အၿမဲတမ္း ေစာင့္ၾကပ္ခ်ိန္ညႇိေပးသည့္အတြက္ သင္သည္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ေအးျမမႈျဖင့္ ပို၍ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္စက္ႏိုင္ပါသည္။
စိုထိုင္းဆ အာ႐ုံခံစနစ္သည္ အေကာင္းဆုံး အိပ္စက္အနားယူႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်ိန္ညႇိလုပ္ေဆာင္ေပးသည္

အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာ AEROWINGS အသစ္ႏွင့္ 15 မီတာအထိ ေလမႈတ္ေပးႏိုင္စြမ္း

အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာ AEROWINGS အသစ္တြင္ သီးျခားစီ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပန္ကာဒလက္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ 15 မီတာအထိ ၾကာရွည္ေလမႈတ္ေပးႏိုင္သည္။ ပိုႀကီးေသာ ေလမႈတ္ပန္ကာ (105mm) ႏွင့္ ပိုႀကီးေသာ ေလထြက္ေပါက္ ပန္ကာဒလက္ (103mm) တို႔က အခ်ိန္တိုအတြင္း တစ္ခန္းလုံးကို ေအးျမေစၿပီး 10%* ပို၍ ေလမႈတ္ေပးႏိုင္ကာ 20%* ပိုျမန္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ အခန္းထဲတြင္ ရွိေနခ်ိန္တိုင္း သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ေအးျမမႈကို ခံစားရႏိုင္ပါသည္။
* ယခင္ ပရီမီယံ အမ်ိဳးအစား (1.5HP) ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ထားသည္။
အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာ AEROWINGS အသစ္ႏွင့္ 15 မီတာအထိ ေလမႈတ္ေပးႏိုင္စြမ္း

iAUTO-X ျဖင့္ ျမန္ျမန္ ေအးျမေစျခင္း

iAUTO-X ကြန္ပရက္ဆာကို စဖြင့္ခ်ိန္မွစ၍ အျမင့္ဆုံးႀကိမ္ႏႈန္းသို႔ ျမန္ျမန္ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေသာ Panasonic Thermal Enhancement နည္းပညာ (P-TECh) ကို သုံး၍ 25%* ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ေအးျမေစသည့္အတြက္ ခ်စ္ခ်စ္ေတာက္ပူေသာ ေန႔တစ္ေန႔မွာပင္ ခ်က္ခ်င္း သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ေအးျမမႈကို ခံစားႏိုင္သည္။ အခန္းထဲတြင္ လူမ်ားလာၿပီး အခန္းအပူခ်ိန္ တျဖည္းျဖည္း တက္လာသည့္အခါတိုင္း ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္အတြက္ သင့္ဧည့္သည္မ်ားကို အၿမဲတမ္း သက္ေသာင့္သက္သာရွိေနေစပါမည္။
1.5HP X-PREMIUM အင္ဗာတာ ေမာ္ဒယ္ကို အသုံးျပဳၿပီး iAUTO-X စနစ္ႏွင့္ သာမန္အေအးေပးစနစ္တို႔အား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္။
iAUTO-X ျဖင့္ ျမန္ျမန္ ေအးျမေစျခင္း

ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘဝ

သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈႏွင့္ စြမ္းအင္ေခြၽတာမႈမ်ားကို သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထိန္းညႇိေပးသည္

အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ (A.I) ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ECO စနစ္သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ေအးျမမႈကို ေပးစြမ္းလ်က္ အမ်ားဆုံး 20%* အထိ စြမ္းအင္ေခြၽတာႏိုင္ရန္ ECO အဆင့္ကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ေပးသည္။
* 1.5HP အင္ဗာတာ အမ်ိဳးအစားကို အသုံးျပဳၿပီး ECO စနစ္ႏွင့္ သာမန္စနစ္တို႔အား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္။
သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈႏွင့္ စြမ္းအင္ေခြၽတာမႈမ်ားကို သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထိန္းညႇိေပးသည္

Inverter သံုး၍ စြမ္းအင္ ေခြၽတာျခင္း

Panasonic ၏ အင္ဗာတာ နည္းပညာသည္ Panasonic က တီထြင္ဖန္တီးေသာ မိုက္ခ႐ိုကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ကြန္ပရက္ဆာကို သုံး၍ အပူခ်ိန္ကို တိက်စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည့္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အေအးဓာတ္ မွ်တစြာျဖင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ ေနထိုင္ႏိုင္ေစသလို စြမ္းအင္ကိုလည္း ေခြၽတာေပးသည္။
Inverter သံုး၍ စြမ္းအင္ ေခြၽတာျခင္း

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ R32 အေအးေပးပစၥည္း

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည့္ R32 အေအးေပးပစၥည္းကုိ Panasonic ေလေအးေပးစက္မ်ားတြင္ ပုိ၍ ပုိ၍ အသံုးျပဳလာခဲ့သည္။ စြမ္းအင္ အက်ိဳးရွိရွိ သံုးစြဲၿပီး ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစရန္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အပူလႊဲေျပာင္းမႈ ၾကားခံ။ ၎သည္ ကမ႓ာႀကီး ပူေႏြးလာႏိုင္ေျခလည္း နည္းပါးေစသည့္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပို၍သဟဇာတျဖစ္သည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ R32 အေအးေပးပစၥည္း

လက္ေတြ႕အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ေခတ္မီဒီဇိုင္းပုံစံကို ဖန္တီးထားသည္

မည္သည့္ အခန္းတြင္း အျပင္အဆင္ႏွင့္မဆို လိုက္ဖက္မႈရွိေအာင္ ဖန္တီးထားသည္

႐ိုးရွင္း၍ ခပ္မႈိင္းမႈိင္း အေရာင္တင္ဒီဇိုင္း။ ၎၏ အရည္အေသြးေကာင္း၍ ေခတ္မီၿပီး က်က္သေရရွိေသာ ဒီဇိုင္းသည္ ေလေအးေပးစက္ကို မည္သည့္ေနရာႏွင့္မဆို လိုက္ဖက္သြားေစသည္။ ရီမုဒ္ဒီဇိုင္းအသစ္၏ စြမ္းရည္ျမင့္ ဒီဇိုင္းက လက္ထဲတြင္ သက္သက္သာသာ ကိုင္ထားေစႏိုင္ၿပီး အသံုးျပဳရာတြင္လည္း လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစသည္။
မည္သည့္ အခန္းတြင္း အျပင္အဆင္ႏွင့္မဆို လိုက္ဖက္မႈရွိေအာင္ ဖန္တီးထားသည္

မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို အံဝင္ခြင္က် တပ္ဆင္ႏိုင္သည္

က်စ္လ်စ္ေပါ့ပါးသည့္ ေလေအးေပးစက္ကို မ်က္ႏွာၾကက္၊ နံရံေထာင့္တို႔ႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ေနရာမ်ား၊ တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ အေပၚဘက္ေနရာမ်ားကဲ့သို႔ က်ဥ္းက်ဥ္းက်ပ္က်ပ္ ေနရာမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ ၎၏ တစ္မူထူးျခားသည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံေၾကာင့္ အခ်ိန္မကုန္၊ လူမပင္ပန္းဘဲ အလြယ္တကူ တပ္ဆင္၍ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစသည္။
မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို အံဝင္ခြင္က် တပ္ဆင္ႏိုင္သည္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

CS/CU-XU13XKH ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အရြယ္အစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္

အျမင့္
295mm
အက်ယ္
870mm
အနက္
229mm
အေလးခ်ိန္
10kg

* Please check the minimum space requirements for installation.

24-hour nanoe™ X protection inhibits various pollutants and deodorises odours

Manage your air conditioner using your mobile device with Comfort Cloud App

15 meters long air distance with the improved new AEROWINGS

iAUTO-X with Humidity Sensor lets you enjoy better sleep with optimal comfortable cooling

Balances energy savings and comfort using ECO Mode with A.I. Control

Basic Specification

 • Model

  • Indoor (50 Hz)
   • CS-XU13XKH
  • Outdoor
   • CU-XU13XKH
 • Cooling Capacity (min-max)

  • 3.67 (1.02-4.20) kW
   12,500 (3,480-14,300) Btu/h
 • EER (min-max)

  • 3.67 (3.92-3.50) W/W
   12.50 (13.38-11.92) Btu/hW
 • Electrical Data

  • Voltage
   • 220-240 V
  • Current
   • 4.6-4.3 A
  • Power Input (min-max)
   • 1,000 (260-1,200) W
 • Moisture Removal

  • 2.1 L/h
   4.4 Pt/h
 • Air Circulation

  • Indoor
   • 12.0 m³/min (425 ft³/min)
  • Outdoor
   • 30.9-30.9 m³/min (1,090-1,090 ft³/min)
 • Noise Level

  • Indoor (H / L / Q-Lo)
   • 38/28/19 dB(A)
  • Outdoor (H)
   • 47-48 dB(A)
 • Dimensions (Indoor)

  • Height
   • 295 mm (11-5/8 inch)
  • Width
   • 870 mm (34-9/32 inch)
  • Depth
   • 229 mm (9-1/32 inch)
 • Dimensions (Outdoor)

  • Height
   • 542 mm (21-11/32 inch)
  • Width
   • 780 mm (30-23/32 inch)
  • Depth
   • 289 mm (11-13/32 inch)
 • Net Weight

  • Indoor
   • 10 kg (22 lb)
  • Outdoor
   • 23 kg (51 lb)
 • Refrigerant Pipe Diameter

  • Liquid Side
   • ø 6.35 mm (1/4 inch)
  • Gas Side
   • ø 9.52 mm (3/8 inch)
 • Pipe Extension

  • Chargeless Pipe Length
   • 7.5 m
  • Maximum Pipe Length
   • 20 m
  • Maximum Elevation Length
   • 15 m
  • Additional Refrigerant Gas*
   • 10 g/m
 • Power Supply

  • Indoor

Comfort Features

 • iAUTO-X

  • Yes
 • Humidity Sensor

  • Yes
 • ECO Mode With A.I.

  • Yes
 • Inverter Control

  • Yes
 • Sleep Mode

  • Yes
 • Quiet Mode

  • Yes
 • Soft Dry Operation Mode

  • Yes
 • Personal Airflow Creation

  • Yes

Cleaner Air Features

 • nanoe™ X

  • Yes
 • nanoe-G

  • Yes
 • Odour Removing Function

  • Yes
 • Removable Washable Panel

  • Yes

Convenience Features

 • 24-Hour Dual ON & OFF Real Setting Timer

  • Yes
 • LCD Wireless Remote Control

  • Yes
 • Wireless LAN Remote Control (For Internet Connection)

  • Yes (Built-in)
 • Wired Remote Control

  • Yes (Optional)

Reliability Features

 • Random Auto Restart

  • Yes (32 Restart Patterns)
 • Blue Fin Condenser

  • Yes
 • Long Piping (max.)

  • 20 m
 • Top Panel Maintenance Access

  • Yes
 • Self-Diagnostic Function

  • Yes

Note

 • * When pipes are not extended from the chargeless pipe length, the required amount of refrigerant is already in the unit.
  Please read the Installation Instructions carefully before installing the unit, and the Operating Instructions before using it. Specifications are subject to change without prior notice.

အကူအညီရယူရန္