စမတ္ကြန္ရက္ 2D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BD83

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

DMP-BD83

3D နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ျပီး သင့္ၾကည့္ရႈလိုရာကို ၾကည့္ရႈပါ။

႐ုပ္ရွင္ၾကည့္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳကုိ အရည္အေသြးျမင့္ 3D Blu-ray playback ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳသစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေပးသည့္အျပင္ BD83 သည္ သိမ္းဆည္းသည့္  ဗီဒီယုိမ်ား၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ေတးဂီတ multimedia မ်ိဳးစံုကုိ ဖြင့္ေပးႏုိင္သည္။

Smart Network 2D Blu-ray Disc™/ DVD Player DMP-BD83

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

စမတ္ကြန္ရက္ 2D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BD83
Super Multi-format Playback
Xvid/MKV/MP4/FLAC/MP3/AAC
Wide Variety of Online Content
Internet Apps(Simple)
Easily Enjoy Stored Content
External HDD Playback

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

စမတ္ကြန္ရက္ 2D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BD83