စမတ္ကြန္ရက္ 2D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BD84

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

DMP-BD84

က်စ္လ်စ္ၿပီး ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ Blu-ray စက္ BD84 သည္ YouTube၊ NETFLIX ႏွင့္ အျခားေဆာ့ဖ္ဝဲတို႔ကုိသံုးၿပီး ဝဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ျဖန္႔ေဝထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကို ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ external HDD ျဖင့္ သိမ္းဆည္းသည့္ေနရာမွ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ဗီဒီယိုတို႔လည္း ဖြင့္ျပေပးႏုိင္စြမ္းရွိသည္။

EH-ND12

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

စမတ္ကြန္ရက္ 2D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BD84
Super Multi-Format Playback
Xvid/ MKV/ MP4/ FLAC/ MP3/ AAC/ ALAC/ DSD
Wide Variety of Online Content
Internet Apps (Simple)
Compact Design

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    Support

    အကူအညီရယူရန္

    စမတ္ကြန္ရက္ 2D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BD84