စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT170

DMP-BDT170

သင့္ Blu-rays ကုိ ျမႇင့္တင္ၿပီး ကမၻာႀကီးကုိ စူးစမ္းရွာေဖြလုိက္ပါ

အံ့မခန္း 4K အရည္အေသြးျမႇင့္စနစ္၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ သင့္ Blu-rays သည္ ေလးဆပုိမုိေတာက္ပေနၿပီး BDT170's Smart Network Player ကလည္း အင္တာနက္ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းထဲရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈမႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားထဲသုိ႔ ထည့္ေပးသည္။

Smart Network 3D Blu-ray Disc™/ DVD Player DMP-BDT170

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT170
Superb Picture Quality
Built-in 4K(UHD) Up-scaling
Wide Variety of Online Content
Internet Apps
Easily Enjoy Stored Content
External HDD Playback

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT170