စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT370EB

DMP-BDT370EB

သင့္သိလိုေသာအေၾကာင္းအရာကိုဖြင့္ဟၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။

BDT370 ၏ 4K JPEG Playback ႏွင့္ အလြန္ ၾကည့္ေကာင္းေသာ 4K ႐ုပ္ရွင္  အရည္အေသြးျမင့္ ျပသခ်က္မ်ားျဖင့္ သင့္ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ Blu-rays မ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါ။ ၎၏ စမတ္ကြန္ရက္ စက္မွတဆင့္ အင္တာနက္၊ စမတ္ဖုန္းထဲမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ Multimediaတုိ႔ကုိလည္း ၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္ပါသည္။

close
^

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT370EB
Superb Picture Quality
Built-in 4K(UHD) Up-scaling, 4K JPEG Playback
Wide Variety of Online Content
Internet Apps
Display and Share Content
Miracast

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT370EB