စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT370EB

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

DMP-BDT370EB

သင့္သိလိုေသာအေၾကာင္းအရာကိုဖြင့္ဟၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။

BDT370 ၏ 4K JPEG Playback ႏွင့္ အလြန္ ၾကည့္ေကာင္းေသာ 4K ႐ုပ္ရွင္  အရည္အေသြးျမင့္ ျပသခ်က္မ်ားျဖင့္ သင့္ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ Blu-rays မ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါ။ ၎၏ စမတ္ကြန္ရက္ စက္မွတဆင့္ အင္တာနက္၊ စမတ္ဖုန္းထဲမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ Multimediaတုိ႔ကုိလည္း ၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္ပါသည္။

close
^

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT370EB
Superb Picture Quality
Built-in 4K(UHD) Up-scaling, 4K JPEG Playback
Wide Variety of Online Content
Internet Apps
Display and Share Content
Miracast

စြမ္းေဆာင္ရည္

ပစၥည္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္ - စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT370EB
ပစၥည္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္ - စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT370EB

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT370EB