စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT380

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

DMP-BDT380

4K စြမ္းရည္ျမႇင့္စနစ္ ႏွင့္ 4K ဓာတ္ပုံကုိ ျပန္လည္ျပသႏုိင္သည့္အျပင္ ဤ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ ေမာ္ဒယ္ အမ်ိဳးအစားက အလြန္ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္အသံကို ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ BDT380 တြင္ Smart Network လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း ျဖည့္စြက္ထားသည္။ NETFLIX က့ဲသို႔ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွ သင္အႏွစ္သက္ဆုံးေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ႏွစ္သက္ခံစားဖို႔အတြက္ စမတ္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္တစ္ခုသို႔ ၎ကို ခ်ိတ္ဆက္ရုံသာ လုိသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT380
Superb Picture Quality
4K(UHD) Upscaling, 4K JPEG Playback
Wide Variety of Online Content
Internet Apps
Display and Share Content
Miracast

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    Support

    အကူအညီရယူရန္

    စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™/ DVD စက္ DMP-BDT380