DVD Player DVD-S500

DVD-S500

DVD Player

 

DVD/CD playback ႏွင့္ ဓာတ္ပံု Slideshow တုိ႔ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုကုိ ႏွစ္သက္စြာ ခံစားနားဆင္ ၾကည့္႐ႈလုိက္ပါ။

DVD-S500

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

DVD Player DVD-S500
Tough Player
Dust Proof Design, Power Resume
Multi-Format Playback
Xvid Compatible
Easy to Use
CD Ripping