စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™ အိမ္တြင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံု SC-BTT433

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

SC-BTT433

ထိပ္တန္းအသံအရည္အေသြး

ဤ 5.1-channel အိမ္တြင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံုတြင္ Full-HD 3D အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အသံစြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းသည္ 3D ပံုရိပ္ခံစားမႈကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ 5.1-channel အသံစနစ္သည္ အားေကာင္းေသာ ေဘ့စ္သံကို ေထာက္ပံ့ေပးျပီး ပိုမိုက်ယ္ဝန္းေသာ သီခ်င္းနားဆင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အသံႏွင့္ျဖည့္ေပးပါသည္။

SC-BTT433

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™ အိမ္တြင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံု SC-BTT433
Superb Sound Quality
5.1ch Rich Surround, Powerful Bass-reflex Subwoofer, 2-Way 3 Speakers
Smart Networking
Bluetooth® Wireless Technology, One-Touch Connection
Wide Variety of Online Content
Internet Apps (Simple)

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™ အိမ္တြင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံု SC-BTT433