စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc အိမ္တြင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံု SC-BTT505GA

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

SC-BTT505GA

4K ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြးႏွင့္႐ုပ္ရွင္႐ံုနီးပါးအသံထြက္ေကာင္းမြန္မႈ

4K HD အရည္အေသြးျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္စနစ္ေၾကာင့္ အရည္အေသြးျပည့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအဆင့္ထက္ ၄ ဆ ပုိမုိၾကည္လင္ေသာ Blu-ray Disc Plackback။ ခမ္းနားထည္ဝါစြာ အလွဆင္ထားေသာ ဒီဇိုင္း။ ဆူညံသံကုိေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္အတြက္ အသံမၾကည္လင္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစျပီး LincsD-Amp သည္ အသံတုန္ခါမႈမ်ားကို နည္းပါးေစပါသည္။ အသံလုိင္း ၃၆ လိုင္းပါရွိေသာ ႐ုပ္ရွင္႐ံုအသံုးျပဳ လႊမ္းျခံဳသံထုတ္ေပးသည့္အတြက္ မိမိဧည့္ခန္းထဲမွာပင္ 3D ႐ုပ္ရွင္႐ံုသုိ႔ ေရာက္ေနသည့္အလား အရည္အေသြးကို ရရွိေစပါသည္

Smart Network 3D Blu-ray Disc™ Home Theater SC-BTT505

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™ အိမ္တြင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံု SC-BTT505GA
True to Cinema Sound with 4K Picture Quality
Advanced Cinema Surround, LincsD-Amp (2nd generation)
Smart Networking
Bluetooth® Wireless Technology, One-Touch Connection
Wide Variety of Online Content
Internet Apps

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc အိမ္တြင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံု SC-BTT505GA