အိမ္တြင္း႐ုပ္ရွင္႐ံုစနစ္ SC-HTB488

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

SC-HTB488

လွပေက်ာ့ရွင္း၊ က်စ္လ်စ္သပ္ရပ္ေသာ HTB488 သည္ သင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အတြက္ အလိုက္ဖက္ ဆံုးျဖစ္သည္။ HDMI CEC ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္အတြက္ ရီမုဒ္တစ္ခုတည္းကိုသာ သံုးႏိုင္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ႀကိဳးမဲ့ ဝူဖာအေသးပါဝင္ေသာ 2.1 လုိင္း အရည္အေသြးျမင့္အသံစနစ္သည္ ျပဇာတ္႐ံုအသံစနစ္ကို ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

အိမ္တြင္း႐ုပ္ရွင္႐ံုစနစ္ SC-HTB488
VIERA-Matching Design
Ideal Fit for TVs 40 Inches or Larger
Clear, Dynamic TV Sound
200W, 2.1ch Surround System
Stream Your Music Wirelessly
Bluetooth® Wireless Technology

စြမ္းေဆာင္ရည္

ပစၥည္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္ - အိမ္တြင္း႐ုပ္ရွင္႐ံုစနစ္ SC-HTB488

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    အိမ္တြင္း႐ုပ္ရွင္႐ံုစနစ္ SC-HTB488