က်စ္လစ္ေသာ စတီရီယို စနစ္ SC-HC38

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

SC-HC38

သင့္ဘဝပံုစံႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ရွိသည္

Bluetooth® ႀကိဳးမဲ့နည္းပညာႏွင့္ iPhone 5 တို႔ျဖင့္တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္မႈ။ သင့္ကုိယ္ပုိင္ပံုစံျဖင့္ ေတးဂီတနားဆင္ရန္ ပါးလႊာၿပီး စတုိင္က်ေသာ မုိက္ခ႐ုိစနစ္။

SC-HC38

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

က်စ္လစ္ေသာ စတီရီယို စနစ္ SC-HC38
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:Silver:SC-HC38GS-S
Color:Black:SC-HC38GS-K
Color:White:SC-HC38GS-W
Color:Red:SC-HC38GS-R
40W (RMS)
Total Power Output
Wireless Technology
Bluetooth Wireless Technology
Works with iPhone 5

စြမ္းေဆာင္ရည္

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

က်စ္လစ္ေသာ စတီရီယို စနစ္ SC-HC38