HD Camcorder HC-PV100

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

HC-PV100

Professional ရိုက္ကူးမႈမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

HC-PV100 HC-PV100 camcorder သည္ 3 manual rings ၊ XLR mic/line input မ်ားႏွင့္ ၂၀ ဆ ျမင္ကြင္းခ်ဲ႕မွန္ဘီလူးတို႔ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ ကင္မရာကုိ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္တုိ႔ကုိ ကူညီေပးပါသည္။ ေတာက္ပေသာ LED ဗီဒီယို အလင္းေၾကာင့္ အလင္းမွိန္ေသာ ေနရာတြင္ ရိုက္ကူးျခင္းကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးပါသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

HD Camcorder HC-PV100
Professional Functions
3 manual rings/2-channel XLR terminals
1/3.1-inch Sensor
Excellent picture quality in dim lighting
Built-in LED Video Light
2 filters included

အစမ္းျပသမႈ

အစမွျပန္လုပ္ရန္
Built-in LED ဗီဒီယုိအလင္း
Built-in LED ဗီဒီယုိအလင္း
Eyecup ပါေသာ ေစာင္းႏုိင္သည့္ ျမင္ကြင္းရွာေဖြကိရိယာ
2-Channel XLR Audio Input Terminals
၃ လက္မအရြယ္ Touch စနစ္ပါဝင္ေသာ Slide-Retractable LCD
3 Manual Rings
SD ကတ္ထည့္ရန္ အေပါက္ ႏွစ္ေပါက္
အလင္းေရာင္ထြက္ေပၚသည့္ LED ကြင္း
မက္ဂၢနီဆီယမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ကိုင္
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Built-in LED ဗီဒီယုိအလင္း

အလင္းေရာင္ အလြန္အားနည္းေသာေနရာမ်ားကုိ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ရုိက္ကူးႏုိင္ရန္ ဗီဒီယုိအလင္းေရာင္သည္ အလြန္ပင္ လင္းပါသည္ (၁ မီတာတြင္ ၃၀၀ lx) ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈစစ္ထုတ္ကိရိယာသည္ အလင္းထြက္ရွိရာေနရာကုိ အားေပ်ာ့သြားေစၿပီး အေရာင္ေျပာင္းစစ္ထုတ္ကိရိယာက အေရာင္ေတာက္ပမႈ၊ ေဖ်ာ့ေတာ့မႈကိုေျပာင္းလဲေပးသည္။

Built-in LED ဗီဒီယုိအလင္း

Built-in LED ဗီဒီယုိအလင္း

အလင္းေရာင္ အလြန္အားနည္းေသာေနရာမ်ားကုိ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ရုိက္ကူးႏုိင္ရန္ ဗီဒီယုိအလင္းေရာင္သည္ အလြန္ပင္ လင္းပါသည္ (၁ မီတာတြင္ ၃၀၀ lx) ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈစစ္ထုတ္ကိရိယာသည္ အလင္းထြက္ရွိရာေနရာကုိ အားေပ်ာ့သြားေစၿပီး အေရာင္ေျပာင္းစစ္ထုတ္ကိရိယာက အေရာင္ေတာက္ပမႈ၊ ေဖ်ာ့ေတာ့မႈကိုေျပာင္းလဲေပးသည္။

Built-in LED ဗီဒီယုိအလင္း

Eyecup ပါေသာ ေစာင္းႏုိင္သည့္
ျမင္ကြင္းရွာေဖြကိရိယာ

1,550K-dot-equivalent colour viewfinder ေၾကာင့္ ပုိမုိအဆင္ေျပစြာျဖင့္ ေစာင္း၍ ရုိက္ကူးႏုိင္သည္။ ႀကီးမားသည့္ eyecup က မ်က္စိကုိ သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစပါသည္။

Eyecup ပါေသာ ေစာင္းႏုိင္သည့္ ျမင္ကြင္းရွာေဖြကိရိယာ

2-Channel XLR Audio Input Terminals

 HC-PV100 တြင္ မုိက္ သုိ႔မဟုတ္ အေသးစား အသံဖမ္းယူျခင္းအတြက္ 2-channel XLR audio input terminal မ်ားပါဝင္သည္။ ၎တြင္ +48 V ပံုေဖာ္ႏုိင္သည့္ ပါဝါထုတ္စနစ္လည္း ပါရွိသည္။ ယင္းက အရည္အေသြးျမင့္ အသံဖမ္းယူျခင္းအတြက္ အဆင့္ျမင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျမင့္မားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ မိုက္ခရုိဖုန္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ေစပါသည္။

2-Channel XLR Audio Input Terminals

၃ လက္မအရြယ္ Touch စနစ္ပါဝင္ေသာ Slide-Retractable LCD

ဤဘက္စံုသံုး LCD သည္ အလြန္ရုပ္သံၾကည္လင္ျပတ္သားၿပီး 460K ေမာ္နီတာျဖစ္ကာ Menu ကုိလည္း Touch ျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အသံုးမျပဳသည့္အခါ အလြယ္တကူ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ၎သည္ ေရွ႕ဘက္ရွိ လက္ကုိင္ထဲသုိ႔ ျပန္ဝင္သြားသည္။ ေထာင့္အျမင့္အနိမ့္ ခ်ိန္ညႇိရန္ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္အင္တာဗ်ဴး ရုိက္ကူးျခင္းတုိ႔ကုိ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ၎ကုိ ၂၇၀ ဒီဂရီ ေဒါင္လုိက္ လွည့္ႏုိင္ပါသည္။

၃ လက္မအရြယ္ Touch စနစ္ပါဝင္ေသာ Slide-Retractable LCD

3 Manual Rings

အဆင့္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ မွန္ဘီလူးေျပာင္းေပၚမွ focus ring, zoom ring ႏွင့္ iris ring အုိင္းရစ္ကြင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ယင္းက ကင္မရာကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖင့္ အလုိအေလ်ာက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေစပါသည္။

3 Manual Rings

SD ကတ္ထည့္ရန္ အေပါက္ ႏွစ္ေပါက္

တၿပိဳင္တည္း ရုပ္သံဖမ္းယူသည့္စနစ္က ကတ္ႏွစ္ကတ္လံုးထဲသုိ႔ တူညီသည့္ ေဒတာမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းေပးသည္။ ပထမကတ္ ျပည့္သြားသည့္အခါ ထပ္ဆင့္ရုပ္သံဖမ္းယူျခင္းက ဒုတိယကတ္သုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ ေျပာင္းသြားသည္။ အမုိက္စားလုပ္ေဆာင္ခ်က္က ရုိက္ကူးေနစဥ္အတြင္း ကတ္ကုိ ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ အဆံုးအစမဲ့ ရုပ္သံဖမ္းယူရုိက္ကူးရန္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ကတ္မ်ားကုိ ဖလွယ္ႏုိင္ေစပါသည္။

 

*ဖုိင္ကုိ ၁၀ နာရီျခားတစ္ခါ ခြဲပါသည္။

SD ကတ္ထည့္ရန္ အေပါက္ ႏွစ္ေပါက္

အလင္းေရာင္ထြက္ေပၚ
သည့္ LED ကြင္း

အလင္းေရာင္ထြက္ေပၚသည့္ LED ကြင္းသည္ ရုိက္ကူးမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းရွိမရွိ အလြယ္တကူ စစ္ေဆးေစႏုိင္ၿပီး ရုိက္ကူးမႈကုိ ပုိမုိအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစပါသည္။ သံုးစြဲသူသည္ အလင္းေရာင္ကို ပိတ္ႏုိင္/ဖြင့္ႏုိင္သည္။

အလင္းေရာင္ထြက္ေပၚသည့္ LED ကြင္း

မက္ဂၢနီဆီယမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ကိုင္

ေပါ့ပါးၿပီး ၾကာရွည္ခံ မဂၢနီဆီယမ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သတၱဳေဘာင္ကုိ လက္ကုိင္အတြက္ အသံုးျပဳထားသည္။ ယင္း၏ အထူးအားသာခ်က္မွာ ရုိက္ကူးေရးကုိ ပုိမုိအဆင္ေျပေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မက္ဂၢနီဆီယမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ကိုင္

တြဲဖက္သံုးပစၥည္းမ်ား

accessory-image

VW-VBD58

Battery Pack

accessory-image

AG-VBR59

Battery Pack

accessory-image

AG-VBR89G

Battery Pack

accessory-image

AG-BRD50

Battery Charger

accessory-image

AG-B23

Battery Charger

accessory-image

VW-LF49N

Filter Kit

accessory-image

AG-MC200G

XLR Microphone

accessory-image

RP-SDUD128AK

128GB SD Memory Card

accessory-image

RP-SDUD64GAK

64GB SD Memory Card

accessory-image

RP-SDUD32GAK

32GB SD Memory Card

accessory-image

RP-SDUC16GAK

16GB SD Memory Card

accessory-image

RP-SDLD16GAK

16GB SD Memory Card

accessory-image

RP-SDLD08GAK

8GB SD Memory Card