လြယ္ထားႏုိင္ေသာ Camcorder HX-A100

HX-A100

သင္စတိုင္အတြက္ထပ္ေပါင္းျဖည့္လိုက္ပါ။

စတုိင္က်လွပၿပီး ဝတ္ဆင္ႏုိင္ေသာ ကင္မရာျဖင့္ သဘာဝအတုိင္းစစ္မွန္ေသာ ပံုမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ရုိက္ကူး မွ်ေဝႏုိင္သည္။

HX-A100

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

လြယ္ထားႏုိင္ေသာ Camcorder HX-A100
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:Black:HX-A100-K
Color:Orange:HX-A100-D
Camera Unit: 30 g / Main Unit: 117 g
Small and Lightweight
Down to 1.5 m / 5 ft
Waterproof
1920 x 1080p
Full-HD Video Recording

စြမ္းေဆာင္ရည္

တြဲဖက္သံုးပစၥည္းမ်ား

accessory-image

VW-MKA100

Multi Mount

accessory-image

VW-CTA100

Tripod Mount

accessory-image

VW-HLA100

Multi Case

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

လြယ္ထားႏုိင္ေသာ Camcorder HX-A100