မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ဆံေက သာ အိုင္းယြန္း ေပးစက္ EH-SA42

EH-SA42

Nanoe ၿဖင့္အစိုဓာတ္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အသားအေ၇ ႏွင့္ ေၿပာင္ လတ္ေတာက္ ပေသာ ဆံသားမ်ားအတြက္

EH-SA42

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ဆံေက သာ အိုင္းယြန္း ေပးစက္ EH-SA42
nonoe™ moisture
Continuous 8 hours emmision
Moveable nozzle
0 to 40 degrees

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ဆံေက သာ အိုင္းယြန္း ေပးစက္ EH-SA42