မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ဆံေက သာ အိုင္းယြန္း ေပးစက္ EH-SA42

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

EH-SA42

Nanoe ၿဖင့္အစိုဓာတ္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အသားအေ၇ ႏွင့္ ေၿပာင္ လတ္ေတာက္ ပေသာ ဆံသားမ်ားအတြက္

EH-SA42

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ဆံေက သာ အိုင္းယြန္း ေပးစက္ EH-SA42
nonoe™ moisture
Continuous 8 hours emmision
Moveable nozzle
0 to 40 degrees

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ဆံေက သာ အိုင္းယြန္း ေပးစက္ EH-SA42