မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ဆံေက သာ အိုင္းယြန္း ေပးစက္ EH-SA42 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ဆံေက သာ အိုင္းယြန္း ေပးစက္ EH-SA42

Model Number EH-SA42