မ်က္ ႏွာအသားအေရ အႏုစိတ္ သန္ ့စင္စက္

EH-SC50

ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာေဆးေၾကာႏုိင္ရန္အတြက္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အျမႇဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏႈးညံ့ေသာဘရပ္ရွ္ ေပါင္းစည္းထားျခင္း

မ်က္ ႏွာအသားအေရ အႏုစိတ္ သန္ ့စင္စက္

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

မ်က္ ႏွာအသားအေရ အႏုစိတ္ သန္ ့စင္စက္
Instant Micro-Foam Generation
in approx. 6 sec
Ultra-Fine Bristle Brush Deeply Unclogging Pores
Total Cleansing with a Single Unit
From warm make up removal to foam cleansing, with a single unit

စြမ္းေဆာင္ရည္

Panasonic ၏ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အျမႇဳပ္မ်ားျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးသည့္ပစၥည္း EH-SC50 အား
အသံုးျပဳနည္းမိတ္ကပ္ဖ်က္ျခင္းမွသည္ မ်က္ ႏွာ သန္ ့စင္ ၿခင္း အထိ ျပည့္စံုေသာ အေရျပားထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကို ပစၥည္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အလြန္ေသးငယ္ေသာအျမႇဳပ္မ်ားႏွင့္ထိပ္ရွိသည့္ အေမြးတိုမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ႏူးညံ့ေသာဘရပ္ရွ္သည္ မ်က္ႏွာသစ္ျပီးေနာက္ ျပန္္လည္လန္းဆန္းသြားေသာခံစားခ်က္ႏွင့္အတူ ပိုမိုႏူးညံ့ေသာ အသားအေရရရွိေစ ရန္အတြက္ ပိတ္ေန ေသာ ေခ်ြးေပါက္ မ်ား ႏွင့္ keratinized ဆဲလ္မ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္သန္႔ရွင္းေပးပါသည္။

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

မ်က္ ႏွာအသားအေရ အႏုစိတ္ သန္ ့စင္စက္