မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အေႏြး ဓာတ္ သံုး Roller EH-SP32

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

EH-SP32

မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အေႏြး ဓာတ္ သံုး Roller

သင့္မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အား ပူေႏြးေသာ ႏွိပ္နယ္ျခင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါျပီ္။ ပစၥည္းႏွစ္ခုအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏူးညံ့ေသာ အေရျပားလိမ္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ႏူးညံ့ေသာအေရျပား ပြတ္တိုက္ျခင္းမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။

EH-SP32

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အေႏြး ဓာတ္ သံုး Roller EH-SP32
suction power (50 kPa) ျဖင့္အညစ္အေၾကးမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးျခင္း
စုပ္ခြက္တြင္း Mist Spray ကို ျဖန္းျပီးခ်ိန္ညွိေပးျခင္း
ေရစိုခံ. ေရခ်ိဳးစဥ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အေႏြး ဓာတ္ သံုး Roller EH-SP32