မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အေႏြး ဓာတ္ သံုး Roller EH-SP32

EH-SP32

မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အေႏြး ဓာတ္ သံုး Roller

သင့္မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အား ပူေႏြးေသာ ႏွိပ္နယ္ျခင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါျပီ္။ ပစၥည္းႏွစ္ခုအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏူးညံ့ေသာ အေရျပားလိမ္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ႏူးညံ့ေသာအေရျပား ပြတ္တိုက္ျခင္းမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။

EH-SP32

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အေႏြး ဓာတ္ သံုး Roller EH-SP32
suction power (50 kPa) ျဖင့္အညစ္အေၾကးမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးျခင္း
စုပ္ခြက္တြင္း Mist Spray ကို ျဖန္းျပီးခ်ိန္ညွိေပးျခင္း
ေရစိုခံ. ေရခ်ိဳးစဥ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အေႏြး ဓာတ္ သံုး Roller EH-SP32