မ်က္ႏွာ အေအးကပ္ စက္

EH-SQ10

မ်က္ႏွာ အေအးကပ္ စက္

သင့္အေရျပားကို ခ်က္ခ်င္းေအးျမေစျပီး သင့္ မ်က္ႏွာေပၚမွေခြ်းေပါက္မ်ားကို ခ်ံဳ႕ေပးပါသည္။

EH-SQ10

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

မ်က္ႏွာ အေအးကပ္ စက္
ေအးျမျပီး ေခၽြးေပါက္မ်ားကိုက်ဥ္းေစပါတယ္။
မ်က္နွာျပင္တစ္ခုလံုးေခ်ာေမြ႔ေစပါတယ္။
လြယ္ယူရလြယ္ေသာဒီဇိုင္း