မ်က္ႏွာ အေအးကပ္ စက္

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

EH-SQ10

မ်က္ႏွာ အေအးကပ္ စက္

သင့္အေရျပားကို ခ်က္ခ်င္းေအးျမေစျပီး သင့္ မ်က္ႏွာေပၚမွေခြ်းေပါက္မ်ားကို ခ်ံဳ႕ေပးပါသည္။

EH-SQ10

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

မ်က္ႏွာ အေအးကပ္ စက္
ေအးျမျပီး ေခၽြးေပါက္မ်ားကိုက်ဥ္းေစပါတယ္။
မ်က္နွာျပင္တစ္ခုလံုးေခ်ာေမြ႔ေစပါတယ္။
လြယ္ယူရလြယ္ေသာဒီဇိုင္း