အုိင္းယြန္းသံုး အသားအေရ သန္႔စင္၊ ထိန္းညႇိစက္ EH-ST63

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

EH-ST63

အုိင္းယြန္းသံုး စြမ္းအားသည္ ဗီတာမင္ စီကုိ အေရျပား အေပၚယံလႊာထဲသုိ႔ နက္ရိႈင္းစြာ ေရာက္ရွိသြားေအာင္ ထုိးသြင္းေပးသည္။

အိုင္းယြန္းမ်ား၏ ေရြ႕လ်ားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရစီးဆင္းမႈသည္ အေရျပားအား အစုိဓာတ္ထိန္းသိမ္းသည့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဗီတာမင္ စီကို အေရျပားအတြင္းထဲထိ ေရာက္ရွိေစၿပီး အစုိဓာတ္ျဖည့္ေပးကာ ေတာက္ပေနေစပါသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

အုိင္းယြန္းသံုး အသားအေရ သန္႔စင္၊ ထိန္းညႇိစက္ EH-ST63
Brighten mode infuses Vitamin C into skin
Moisturizing/Warm Rhythm mode deliver moisturizing ingredients into skin
Cleanse mode extracts dirt from pores

အစမ္းျပသမႈ

အုိင္းယြန္းအသံုးျပဳ သန္႔စင္ေဆးေၾကာ၊ ၾကည္လင္ေခ်ာမြတ္ေစသည့္စက္ EH-ST63 အား အသံုးျပဳနည္း

သင္၏ ေန႔စဥ္သံုး အသားအေရ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဂြမ္းစမ်ား (သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာကပ္ခြာ) ကုိ ျပင္ဆင္ထားပါ

 

*⁴ စနစ္မ်ား- Cleansing/Moisturizing/Brighten/Warm Rhythm စနစ္မ်ား

 

* Brighten မုဒ္တြင္ ဗီတာမင္စီ ပါဝင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား/မ်က္ႏွာကပ္ခြာမ်ားကုိ အသံုးျပဳပါ။

 

အုိင္းယြန္းအသံုးျပဳ သန္႔စင္ေဆးေၾကာ၊ ၾကည္လင္ေခ်ာမြတ္ေစသည့္စက္ EH-ST63 အား အသံုးျပဳနည္း

1. ဝါဂြမ္းဖတ္ တစ္ခု ထည့္ျခင္း

ႀတိဂံပံု ထိပ္ပုိင္းတြင္ ဝါဂြမ္းစကုိ ထည့္သြင္းၿပီး ခ်ည္သားကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ပါ။

* Warm Rhythm စနစ္တြင္ ဝါဂြမ္းစမ်ားကုိ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
* Brighten စနစ္တြင္ ဝါဂြမ္းစမ်ားကုိ မသံုးဘဲ ဗီတာမင္ စီပါဝင္ေသာ ေဆးရည္ သုိ႔မဟုတ္ ခရင္မ္ကုိလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
* မ်က္ႏွာ ကပ္ခြာအား အသံုးျပဳပါက အဆင့္ 3 မွ စတင္ပါ။

2. ဝါဂြမ္းစ တစ္ခုအား လုိးရွင္းထဲသို႔ ႏွစ္ထားပါ

ဝါဂြမ္းစအား လုိးရွင္းကို အျပည့္အဝ စုပ္ယူပါေစ။

* ဝါဂြမ္းစကုိ လုိးရွင္းထဲ ေသခ်ာႏွစ္၍ စုပ္ယူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
* မ်က္ႏွာ ကပ္ခြာအား အသံုးျပဳပါက အဆင့္ 3 မွ စတင္ပါ။

2. ဝါဂြမ္းစ တစ္ခုအား လုိးရွင္းထဲသို႔ ႏွစ္ထားပါ

3. အေရျပားထိန္းသိမ္းသည့္ စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ

SELECT ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ Cleanse စနစ္၊ Moisturize စနစ္၊ Brighten စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ Warm Rhythm စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထို႔ေနာက္၊ အိုင္းယြန္းအဆင့္ (နိမ့္/အလယ္အလတ္/အျမင့္္) ကိုထားပါ။

* Warm Rhythm စနစ္အတြက္ သင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ တုန္ခါမႈ စည္းခ်က္ကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ပါ။

3. အေရျပားထိန္းသိမ္းသည့္ စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ

4. အပူခ်ိန္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ

TEMP ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ အပူခ်ိန္ (နည္း/ျမင့္/ပိတ္) ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
Cleanse စနစ္၊ Moisturize စနစ္ႏွင့္ Brighten စနစ္တြင္ ဝါဂြမ္းစကုိ အႀကိဳေႏြးေအာင္ လုပ္ေနစဥ္ စနစ္ညႊန္ျပမီးက မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္လင္းၿပီး ယင္းသုိ႔ ေႏြးေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ 1 မိနစ္ခန္႔အၾကာတြင္ လံုးဝ မမွိတ္ေတာ့ဘဲ ရွိေနပါမည္။


* အႀကိဳေႏြးေအာင္လုပ္ေနစဥ္ စက္ကုိ သံုးႏုိင္ပါသည္။

5. ဝါဂြမ္းစကို အေရျပားေပၚတြင္ တင္လုိက္ပါ

စက္၏ေနာက္ပုိင္းရွိ အုိင္းယြန္းျပားေပၚမွ အုပ္ၿပီး စက္ကုိ ကုိင္ကာ ႏူးညံ့စြာ ပြတ္ဆြဲပါ။ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ အေရျပားႏွင့္ ထိၿပီး ဘယ္ဘက္မွ ပံုတင္ျပထားသည့္အတုိင္း 1-6 သုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။

5. ဝါဂြမ္းစကို အေရျပားေပၚတြင္ တင္လုိက္ပါ

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    အုိင္းယြန္းသံုး အသားအေရ သန္႔စင္၊ ထိန္းညႇိစက္ EH-ST63