ဓားသြား ၃ ခုပါ အစုိ/အေျခာက္ ဘတ္ထရီျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES-SL10

ES-SL10

ဘတ္ထရီ အသံုးျပဳၿပီး အလြယ္တကူျဖင့္ ႏူးညံ့ညင္သာစြာ ရိတ္ႏုိင္ေစသည္

မုတ္ဆိတ္ရိတ္ရန္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိသူ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားၿပီး ဓားသြား ၃ ခုပါ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္က အေရျပားေပၚတြင္ ႏူးညံ့စြာ ထိေတြ႕ၿပီး အစုိ၊ အေျခာက္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကုိ အဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

ES-SL10

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

စြမ္းေဆာင္ရည္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဓားသြား နည္းပညာ
အထူး ျပတ္ရွၿပီး ဒူေပနာေပခံေသာ ဓားရွည္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္သည့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ လက္ရာကုိ အဆင့္ျမႇင့္လ်က္ Panasonic သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာကုိ သံုးကာ အထူးအရည္အေသြးျမင့္ ဘလိတ္ဓားမ်ားကုိ ဖန္တီးထားပါသည္။

တြဲဖက္သံုးပစၥည္းမ်ား

accessory-image

WES9013

outer foil ႏွင့္ innerblade အစံု

accessory-image

WES9068

Inner blade မ်ား

accessory-image

WES9087

Outer foil

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

ဓားသြား ၃ ခုပါ အစုိ/အေျခာက္ ဘတ္ထရီျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES-SL10