စိုစြတ္/ေျခာက္ေသြ႔လွ်င္ အသံုးျပဳသည့္ ဒလက္ 1 ခုပါေသာ အမ်ိဳးသမီးသံုး မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES2291 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

စိုစြတ္/ေျခာက္ေသြ႔လွ်င္ အသံုးျပဳသည့္ ဒလက္ 1 ခုပါေသာ အမ်ိဳးသမီးသံုး မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES2291

ModelNumber ES2291DT
Replacement Foil WES9769P (Combo)
Replacement Blade WES9769P (Combo)
Power Source wo LR03 (AAA) alkaline dry-cell batteries (DC3V) (Sold separately)
Batteries Two LR03 (AAA) alkaline dry-cell batteries (DC3V) (Sold separately)
Dimensions (H x W x D) 4.9" x 6.0" x 7.6"
Weight 110g