ဓားသြား ၁ ခုပါ အစုိ/အေျခာက္ ခရီးေဆာင္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES3831 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

ဓားသြား ၁ ခုပါ အစုိ/အေျခာက္ ခရီးေဆာင္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES3831

ModelNumber ES3831
Adjustable Pivot Action Head No
Motor Speed 8,500 RPM
Inner Blade Angle 78-degree
HydraCleanTM System No
Patented High Speed Linear Motor No
Turbo Cleaning Mode No
Floating Blade System 1-blade
Power Source Two AA dry-cell batteries (DC 3.0 V)
(Sold separately)
Wet/Dry Yes
Full Width Trimmer No
Pop-up Trimmer No
Charging System Battery
Center Slit Blade No
Stainless Steel Foil Yes
Replacement Foil WES9941P
Replacement Blade WES9942P
Replacement Set WES9979P
Ultra-thin Stainless Steel Foil No
Precisely Angled Inner Blades No
Dimensions (H x W x D) 4.56" x 2.36" x 1.4"
Weight 0.34 lbs