ဆံပင္ပုံသြင္းစက္ EH-KA71

EH-KA71

စတိုင္က်ေသာ ဆံပင္ပုံစံမ်ားကို သင္ကိုယ္တိုင္ လြယ္ကူစြာဖန္တီးပါEH-KA71

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ဆံပင္ပုံသြင္းစက္ EH-KA71
7 Attachments
New Tension Blow Brush, Roller Brush, Air Iron, Volume Lifter, Nozzle, 2 Hair Clips
Blow brush for straight style
Silent
59 dB at Dry mode