ဆံပင္ပုံသြင္းစက္ EH-KA71 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

ဆံပင္ပုံသြင္းစက္ EH-KA71

Model Number EH-KA71
Dimensions (HxWxD) 195 x 48 x 48 mm