ဆံပင္မႈတ္စက္ EH-NA45

EH-NA45

လွပေသာ ဆံပင္ႏွင့္ က်န္းမာေသာ ဦးေရျပားအတြက္ အိုင္းယြန္းႏွစ္ဆ

Hair Dryer EH-NA45

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ဆံပင္မႈတ္စက္ EH-NA45
Double ions for moisturized hair
nanoe™ & Platinum Ions
Quick-dry Nozzle
For healthy drying
Healthy mode
50°C