ဆံပင္မႈတ္စက္ EH-ND13

EH-ND13

လွ်င္ျမန္ၿပီး ႏူးညံ့စြာ ေလမႈတ္ေပးသည့္စနစ္

အျမန္ေျခာက္ ေလမႈတ္ေနာ္ဇယ္ျဖင့္ အားျပင္းၿပီး ေအးျမေသာေလ

EH-ND13

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္