ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည့် အိုင်ယွန်းဘရပ်ရှပ် EH-HE10 ၏ ဓါတ်ပုံများ

ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည့် အိုင်ယွန်းဘရပ်ရှပ် EH-HE10

Bettery Operated AAA Alkaline Battery 1pcs
Producing Area China
Dimensions with cover (WxDxH) 5.7 x 12.9 x 5.3 cm
Dimensions without cover (WxDxH) 5.3 x 12.6 x 4.9 cm
Weight with cover approx. 95 g
Weight without cover approx. 75 g