ဆံသား အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္မႈ - စိုျပည္မႈ၊ ေတာက္ပမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရလြယ္မႈတို႔ကို ခံစားလိုက္ပါ

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား

ဆံသား အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္မႈ - စိုျပည္မႈ၊ ေတာက္ပမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရလြယ္မႈတို႔ကို ခံစားလိုက္ပါ

EH-NA98 အတြက္ အထူးသီးသန္႔

ဆံပင္ စိုျပည္ ေတာက္ပမႈကို ျမႇင့္တင္မႈ (EH-NA98 ကို သံုး၍)

ဆံသား အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္မႈ - စိုျပည္မႈ၊ ေတာက္ပမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရလြယ္မႈတို႔ကို ခံစားလိုက္ပါ

[စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ နည္းလမ္း]
အသက္ 20 မွ 40 ၾကား အမ်ိဳးသမီး 15 ဦး။
EH-NA98 ကို 4 ပတ္ဆက္တိုက္ အသံုးမျပဳမီႏွင့္ အသံုးျပဳၿပီးေနာက
ဆံသားအေျခအေနကို ႏိႈင္းယွဥ္ထားသည္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္- Panasonic ကုမၸဏီတြင္းသုံး ေဒတာ

ဆံသား အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္မႈ - စိုျပည္မႈ၊ ေတာက္ပမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရလြယ္မႈတို႔ကို ခံစားလိုက္ပါ

ေခါင္းၿဖီးရာမွ ဆံပင္ႏွစ္ခြျဖစ္ျခင္းကို 26% ေလ်ာ့နည္းေစသည္

EH-NA98 အတြက္ အထူးသီးသန္႔

ပြတ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈကို သက္သာေစသည္ / ဆံပင္ႏွစ္ခြျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္

ေခါင္းၿဖီးရာမွ ဆံပင္ႏွစ္ခြျဖစ္ျခင္းကို 26% ေလ်ာ့နည္းေစသည္
ေခါင္းၿဖီးရာမွ ဆံပင္ႏွစ္ခြျဖစ္ျခင္းကို 26% ေလ်ာ့နည္းေစသည္

[စမ္းသပ္နည္း]
EH-NA98 အသံုးျပဳခ်ိန္ႏွင့္ အိုင္ယြန္မပါသည့္ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ ဆံပင္ႏွစ္ခြျဖစ္ပြားသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ထားၿပီး အေျခာက္ခံၿပီးေနာက္ ၿဖီးသင္ထားသည္။ စမ္းသပ္ခံသူ အေရအတြက္- 10
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္- Panasonic ကုမၸဏီတြင္းသုံး ေဒတာ

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးျခင္း

EH-NA98 အတြက္ အထူးသီးသန္႔
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးျခင္း

[စမ္းသပ္နည္း]
ဆံပင္ကို ခန္႔မွန္းေျခ 6 လၾကာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ၿပီး EH-NA98 သံုးၿပီးေနာက္ ဆံပင္မ်က္ႏွာျပင္က ပြတ္တိုက္အားကို ခုခံႏိုင္မႈကို တိုင္းတာကာ အိုင္ယြန္မပါသည့္ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ သံုးသည့္အေျခအေနႏွင့္ ရလဒ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ့သည္၊ စမ္းသပ္ခံသူ အေရအတြက္- 10
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္- Panasonic ကုမၸဏီတြင္းသုံး ေဒတာ

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးျခင္း
ဦးေရျပားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား

အစိုဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ေျခာက္ေသြ႕မႈ၊ ေဗာက္ႏွင့္ ေစးကပ္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္

ဦးေရျပားအေျခအေနကို ပိုေကာင္းေစသည္ / အစိုဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္

အစိုဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ေျခာက္ေသြ႕မႈ၊ ေဗာက္ႏွင့္ ေစးကပ္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္

- က်န္းမာေသာ ဦးေရျပားသည္ ေခၽြးေပါက္မ်ားတစ္ဝိုက္တြင္ ျဖဴေဖြးၿပီး အေရျပားမွာ အစိုဓာတ္ရွိေနပါသည္။
- မက်န္းမာေသာ ဦးေရျပားသည္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အေရျပားေၾကာင့္ ေခၽြးေပါက္မ်ားတစ္ဝိုက္တြင္ ေဗာက္မ်ားျဖစ္ေစသည္။ B89

အစိုဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ေျခာက္ေသြ႕မႈ၊ ေဗာက္ႏွင့္ ေစးကပ္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္

・တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Panasonic ၏ ရံုးတြင္း စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္။ ・အသက္ 20 မွ 40 အရြယ္ရွိသည့္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသမီး 15 ဦး။ ・ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ဆံပင္ကို ေန႔စဥ္အေျခာက္ခံသကဲ့သုိ႔ပင္ ဆံပင္ေျခာက္သြားသည္အထိ ဆံပင္ အေျခာက္ခံစက္ကုိ အသံုးျပဳပါသည္။ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္မွ nanoe™ ကို အသုံးမျပဳေသာအခါႏွင့္ nanoe™ ကို 2 ပတ္ခန္႔ အသုံးျပဳၿပီးေသာအခါ ျဖစ္ေပၚသည့္ ဦးေရျပား အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။ ・ထိေရာက္မႈသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္- Panasonic ကုမၸဏီတြင္းသုံး ေဒတာ

nanoe™ ျဖင့္ အေရျပားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား

အေရျပားသည္ အစိုဓာတ္ ပိုမ်ားလာသည္

EH-NA98 အတြက္ အထူးသီးသန္႔

အေရျပား အစိုဓာတ္ တိုးပြားလာမႈ (အေရျပား စနစ္သုံး၍)

အေရျပားသည္ အစိုဓာတ္ ပိုမ်ားလာသည္

[စမ္းသပ္နည္း]
အေရျပားစနစ္ ဖြင့္ထားေသာ္လည္း ပုံမွန္အတိုင္း ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ အေျခာက္ခံထားေသာ ဆံပင္။
(အေအးစနစ္ကို သတ္မွတ္ထားလ်က္ 1 မိနစ္ၾကာ မ်က္ႏွာဘက္ လွည့္ထားသည္)
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္- Panasonic ကုမၸဏီတြင္းသုံး ေဒတာ

အေရျပားသည္ အစိုဓာတ္ ပိုမ်ားလာသည္
တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ ေလွ်ာ့ခ်မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ ေလွ်ာ့ခ်မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ဆံပင္ကို တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္ျဖင့္ တည္ၿငိမ္လွ်ပ္နည္းသံုး၍ ဓာတ္အားေပးၿပီး nanoe ၏ တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း သက္ေရာက္မႈကို အတည္ျပဳရန္ nanoe™ ပါသည့္ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္မ်ားႏွင့္ nanoe™ မပါသည့္ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ Nanoe မပါသည့္ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္ကို သံုးထားေသာ ဆံပင္တြင္ တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ က်န္ရွိေနႏိုင္ၿပီး nanoe မပါသည့္ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္သည္ တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ကို ရွင္းထုတ္ပစ္ႏိုင္သည္။

ဆံပင္ကို အဖို အီလက္ထရြန္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ထားသည္။ တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ဆံပင္သည္ ေကာက္ေကြးေနသည္။

ဆံပင္ကို အဖို အီလက္ထရြန္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ထားသည္။
တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ဆံပင္သည္ ေကာက္ေကြးေနသည္။

အမ အီလက္ထရြန္မ်ားပါသည့္ nanoe ကို ဆံပင္ေပၚသို႔ မႈတ္ထုတ္လိုက္သည္။

အမ အီလက္ထရြန္မ်ားပါသည့္ nanoe ကို ဆံပင္ေပၚသို႔ မႈတ္ထုတ္လိုက္သည္။

အမ အီလက္ထရြန္မ်ားသည္ တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အဖို အီလက္ထရြန္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစသည္။

အမ အီလက္ထရြန္မ်ားသည္ တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အဖို အီလက္ထရြန္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစသည္။