ေပါင္မုန္႔ဖုတ္စက္ SD-P104

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

SD-P104

အလုိအေလ်ာက္စနစ္ျဖင့္ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

• အပူခ်ိန္ အာ႐ံုခံစနစ္
• အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ Dispenser မ်ား
• 13-နာရီအထိ အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ေသာ digital timer
• menu 13 ခု

Automatic Bread maker

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

ေပါင္မုန္႔ဖုတ္စက္ SD-P104