ေပါင္မုန္႔ဖုတ္စက္ SD-P104

SD-P104

အလုိအေလ်ာက္စနစ္ျဖင့္ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

• အပူခ်ိန္ အာ႐ံုခံစနစ္
• အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ Dispenser မ်ား
• 13-နာရီအထိ အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ေသာ digital timer
• menu 13 ခု

Automatic Bread maker

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

ေပါင္မုန္႔ဖုတ္စက္ SD-P104