သင့္ေနအိမ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဖုန္စုပ္စက္ကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲ

သင့္ေနအိမ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဖုန္စုပ္စက္ကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲ

ဘီးတပ္ ဆလင္ဒါဘူးပံုစံ -- သင့္လူေနမႈပံုစံနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဖုန္စုပ္စက္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီ၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ားကို ေလ့လာပါ။

သင့္ေနအိမ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဖုန္စုပ္စက္ကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲ

ဖုန္စုပ္စက္ အမ်ိဳးအစားမ်ား

ႀကိဳးမဲ့ ဖုန္စုပ္စက္တုတ္တံ

ဘီးတပ္ဆလင္ဒါဘူးပံု ဖုန္စုပ္စက္

အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္စုပ္စက္

ႀကိဳးမဲ့ ဖုန္စုပ္စက္တုတ္တံ

ႀကိဳးမဲ့ ဖုန္စုပ္စက္တုတ္တံ

ႀကိဳးမပါေသာေၾကာင့္ သင္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ အျမန္ထုတ္ယူၿပီး ဘယ္ေနရာတြင္မဆို အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းရာတြင္လည္း ေနရာမယူပါ။

ႀကိဳးမဲ့ ဖုန္စုပ္စက္တုတ္တံ

ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းေလးမ်ားကို သန္႔ရွင္းရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္

ေပါ့ပါးၿပီး အလြယ္တကူ သယ္သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပလတ္ေပါက္မရွိသည့္ ေလွကားႏွင့္ လက္လွမ္းမမီေသာ ေနရာအျမင့္မ်ားကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားကိုပင္ သန္႔ရွင္းရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Panasonic ၏ ႀကိဳးမဲ့ ဖုန္စုပ္စက္တုတ္တံသည္ ဆြဲအားဗဟိုခ်က္ မ်ားေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရာတြင္ ပို၍ပင္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ပါသည္။


ဖုန္စုပ္စက္တစ္လံုးတည္းျဖင့္ တစ္အိမ္လံုးအႏွံ႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း

သင္ ႀကိဳးမဲ့ဖုန္စုပ္စက္တုတ္တံရဲ႕ အစြမ္းကို သံသယမရွိဘူးမလား။
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ စက္အမ်ိဳးအစားက စုပ္ယူအားေကာင္းသည့္ စြမ္းအားျပင္း ေမာ္တာကို ဂုဏ္ယူစြာ မိတ္ဆက္ေပးထား႐ုံသာမက မျမင္ရေသာ ဖုန္ႏွင့္အညစ္အေၾကးမ်ားကိုပင္ ရွာေတြ႕ႏိုင္ေသာ အာ႐ုံခံစနစ္ႏွင့္ နံရံတစ္ေလွ်ာက္က ဖုန္မ်ားကိုပင္ စုပ္ယူသန္႔ရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ဖုန္စုပ္စက္ေခါင္းတို႔ပါ ပါဝင္သည့္အတြက္ တစ္အိမ္လံုးအႏွံ႔ တစ္ေနရာမက်န္ သန္႔ရွင္းႏိုင္သည္။ ဒီတစ္ခုတည္းႏွင့္ပင္ သင္၏အဓိက ဖုန္စုပ္စက္အျဖစ္ အသံုးျပဳဖို႔ လံုေလာက္ပါသည္။


သီးသန္႔အခန္းမ်ားအတြက္ သံုးရန္ႏွင့္ သင္၏အရန္ဖုန္စုပ္စက္အျဖစ္ ထားရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္

သင္၏ အဓိက ဖုန္စုပ္စက္အတြက္ အပိုေဆာင္းအျဖစ္ထားရန္လည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
အိပ္ခန္း သို႔မဟုတ္ သန္႔စင္ခန္းထဲတြင္ အရန္သင့္သံုးရန္ ဖုန္စုပ္စက္တစ္ခု ထားထားျခင္းျဖင့္ သင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္လိုသည့္ ေနရာတိုင္းကို အဆင္ေျပေျပ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သန္႔ရွင္းႏိုင္သည္။ ၎ကိုေထာင္၍ သိမ္းထားႏိုင္ၿပီး သင္ မသိမ္းဘဲထားခဲ့လွ်င္ပင္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနရာရႈပ္မေနေစပါ။

ဘယ္အရာက Panasonic ဖုန္စုပ္စက္တုတ္တံကို ပိုေကာင္းေစတာလဲ

ဘယ္အရာက Panasonic ဖုန္စုပ္စက္တုတ္တံကို ပိုေကာင္းေစတာလဲ
ဆြဲအားဗဟိုခ်က္ မ်ားေသာေၾကာင့္ ဖုန္စုပ္စက္ကို အလြယ္တကူ မတင္ႏိုင္ျခင္း
နံရံမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ဖုန္မ်ားကို စုပ္ယူသန္႔ရွင္းေပးရန္ အေကာင္းဆံုး ဖုန္စုပ္စက္ေခါင္း
မျမင္ရေသာ ဖုန္ႏွင့္အညစ္အေၾကးကို ရွာေတြ႕ရန္ အိမ္တြင္း ဖုန္အာ႐ုံခံစနစ္

ဆြဲအားဗဟိုခ်က္ မ်ားေသာေၾကာင့္ ဖုန္စုပ္စက္ကို အလြယ္တကူ မတင္ႏိုင္ျခင္း

သင့္ခႏၶာကိုယ္အနားတြင္ ဆြဲအားဗဟိုခ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေလးပင္မႈမရွိဘဲ ေလွကားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနရာအျမင့္မ်ားကို သက္ေတာင့္သက္သာ ဖုန္စုပ္ေပးႏိုင္သည္။

* BJ စီးရီး၊ SB30 ႏွင့္ SBU1F တြင္သာ။

နံရံမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ဖုန္မ်ားကို စုပ္ယူသန္႔ရွင္းေပးရန္ အေကာင္းဆံုး ဖုန္စုပ္စက္ေခါင္း

နံရံမ်ားေပၚတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ အံဝင္ခြင္က် အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည့္ ဖုန္စုပ္စက္ေခါင္းက အစြန္အဖ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ဖုန္ႏွင့္အညစ္အေၾကး တစ္မႈန္မက်န္ကို ဖုန္စုပ္ေပးသည္။

* BJ စီးရီး၊ SB30J ႏွင့္ BU100 တြင္သာ။

မျမင္ရေသာ ဖုန္ႏွင့္အညစ္အေၾကးကို ရွာေတြ႕ရန္ အိမ္တြင္း ဖုန္အာ႐ုံခံစနစ္

အထူး အာ႐ုံခံစနစ္က မျမင္ရေသာ ဖုန္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးတို႔ကို ရွာေတြ႕ၿပီး အလိုအေလ်ာက္ အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဖုန္စုပ္ေပးကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ သန္႔ရွင္းေပးသည္။

* BJ980 ႏွင့္ SB30J တြင္သာ။

ေထာက္ခံအၾကံျပဳထားသည့္ ႀကိဳးမဲ့ ဖုန္စုပ္စက္တုတ္တံ

ဘီးတပ္ ဆလင္ဒါဘူးပံုစံ ဖုန္စုပ္စက္ (ဖုန္စုပ္အိတ္မပါ/ ဖုန္စုပ္အိတ္ပါ)

ဘီးတပ္ ဆလင္ဒါဘူးပံုစံ ဖုန္စုပ္စက္ (ဖုန္စုပ္အိတ္မပါ/ ဖုန္စုပ္အိတ္ပါ)

စုပ္အားျပင္းၿပီး ေလးလံေသာ ေမာ္တာစက္ အစိတ္အပိုင္းသည္ သင့္လက္ေမာင္းႏွင့္ ေဝးေသာေၾကာင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို သက္သာေစသည္။ ဖုန္စုပ္တံႏွင့္ စက္ေခါင္းကို ႀကိဳက္သလို ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လွည့္ပတ္သြားၿပီး ဖုန္စုပ္ရာတြင္ လြယ္ကူေစသည္။ စကၠဴ ဖုန္စုပ္အိတ္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဖုန္စုပ္အိတ္မပါသည့္ (ဆိုင္ကလုန္း) အမ်ိဳးအစားဟူ၍ ရွိသည္။

ဘီးတပ္ ဆလင္ဒါဘူးပံုစံ ဖုန္စုပ္စက္ (ဖုန္စုပ္အိတ္မပါ/ ဖုန္စုပ္အိတ္ပါ)


ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ဟာကို ေရြးခ်ယ္သင့္သလဲ။ ဖုန္စုပ္အိတ္ပါသည့္ အမ်ိဳးအစားလား သို႔မဟုတ္ မပါသည့္ အမ်ိဳးအစားလား။

ဖုန္စုပ္စက္မ်ား၏ ဖုန္မႈန္႔သိမ္းဆည္းသည့္ နည္းလမ္းအေပၚ မူတည္ၿပီး စကၠဴ ဖုန္စုပ္အိတ္ပါ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဖုန္စုပ္အိတ္မပါသည့္ (ဆိုင္ကလုန္း) အမ်ိဳးအစားဟူ၍ ဖုန္စုပ္စက္ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ဖုန္စုပ္အိတ္ပါသည့္ အမ်ိဳးအစားတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားကို လက္ျဖင့္ ထိစရာမလိုဘဲ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပို၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ္လည္း အစားထိုးအမႈိက္အိတ္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ လိုပါသည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဖုန္စုပ္အိတ္မပါသည့္ အမ်ိဳးအစားသည္ အမႈိက္မ်ားကို ဖုန္မႈန္႔ဘူးတြင္ သိမ္းဆည္းေပးပါသည္။ ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စြန္႔ပစ္ရမည္ကို အလြယ္တကူ ေျပာႏိုင္ၿပီး ထိန္းသိမ္းစရိတ္ မကုန္က်ေတာ့ပါ။


အားေကာင္းေသာ သန္႕ရွင္းေရး စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ သင္၏ထိပ္ဆံုးဦးစားေပး ျဖစ္ပါက

၎ကို ပလတ္ေပါက္တြင္ တိုက္႐ိုက္တပ္သံုးရေသာေၾကာင့္ စုပ္အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဖုန္စုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္မႈန္႔ဘူးတြင္ ပမာဏမ်ားစြာ ဝင္ဆံ့ေသာေၾကာင့္ အမႈိက္ခဏခဏပစ္ျခင္းႏွင့္ ဂ႐ုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ရျခင္းတို႔ကို ေလ်ာ့နည္းေစခ်င္သည့္ လူမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္အရာက Panasonic ဘီးတပ္ဆလင္ဒါဘူးပံု ဖုန္စုပ္စက္ကို ပိုေကာင္းေစတာလဲ

ဘယ္အရာက Panasonic ဘီးတပ္ဆလင္ဒါဘူးပံု ဖုန္စုပ္စက္ကို ပိုေကာင္းေစတာလဲ
စုပ္အားကို ၾကာရွည္စြာထိန္းသိမ္းရန္ ထူးျခားေသာ ဆိုင္ကလုန္း စနစ္ ပါဝင္သည္
အထူးစိတ္ခ်မ္းသာမႈရရွိရန္အတြက္ ေလဆိုးမ်ားကို သန္႔စင္ရန္ HEPA ေလစစ္ကို သံုးပါ
လိုက္ကာ ဖုန္စုပ္တံကို သံုးၿပီး ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ားႏွင့္ အိ္ပ္ရာခင္းဂြမ္းကပ္မ်ားကိုပင္ အလြယ္တကူ အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ႏိုင္သည္

စုပ္အားကို ၾကာရွည္စြာထိန္းသိမ္းရန္ ထူးျခားေသာ ဆိုင္ကလုန္း စနစ္ ပါဝင္သည္

Panasonic သည္ မူပိုင္ Stainless Guard နည္းပညာႏွင့္ စက္ဒလက္တို႔ျဖင့္ စုပ္အားကို ၾကာရွည္စြာထိန္းသိမ္းေပးသည္။

* CL စီးရီးတြင္သာ။

အထူးစိတ္ခ်မ္းသာမႈရရွိရန္အတြက္ ေလဆိုးမ်ားကို သန္႔စင္ရန္ HEPA ေလစစ္ကို သံုးပါ

စစ္ထုတ္စနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးက ေလဆိုးမ်ားကို သန္႔စင္ေပးသည္။ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ ကမ်ဥ္းနီမ်ား၊ ဝတ္ဆံမႈန္မ်ားႏွင့္ အလြန္ေသးငယ္သည့္ အမႈန္အမႊားမ်ားကဲ့သို႔ မျမင္ႏိုင္ေသာ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို စုပ္ယူေပးသည္။

* CL စီးရီး၊ CG710၊ CG521 ႏွင့္ CG373 တြင္သာ။

လိုက္ကာ ဖုန္စုပ္တံကို သံုးၿပီး ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ားႏွင့္ အိ္ပ္ရာခင္းဂြမ္းကပ္မ်ားကိုပင္ အလြယ္တကူ အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ႏိုင္သည္

ဤအထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ဖုန္စုပ္တံကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ားႏွင့္ အျခားပိတ္စမ်ားေပၚရွိ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို အလြယ္တကူ ဖုန္စုပ္ႏိုင္သည္။

* CL789 ႏွင့္ CL575 တြင္သာ။

အၾကံျပဳထားေသာ ဘီးတပ္ ဆလင္ဒါဘူးပံုစံ ဖုန္စုပ္စက္

အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္စုပ္စက္

အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္စုပ္စက္

ထိုစက္က သင့္အတြက္ သန္႔ရွင္းေရးကို အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး သင္၏အိမ္မႈကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ၎က ဆိုဖာေအာက္ကဲ့သို႔ ႏႈိက္ရခက္သည့္ ေနရာမ်ားကိုပါ သန္႔ရွင္းေပးႏိုင္သည္။

အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္စုပ္စက္


ေလွကားမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားက ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းကို အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစေတာ့ပါ

အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္စုပ္စက္က ပရိေဘာဂမ်ားကို ေရွာင္ကြင္းမသြားႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ေဇာ အစပ္ကို ေက်ာ္မသြားႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ေနသလား။ Panasonic ၏ RULO က ၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ အာ႐ုံခံစနစ္ မ်ားစြာျဖင့္ ပရိေဘာဂမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ေလွကားမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ၎က ထိုအရာမ်ားကို အသိဉာဏ္ရွိရွိ ေရွာင္ကြင္းသြားလာၿပီး အခန္းေထာင့္တိုင္းကို သန္႔ရွင္းေပးသည္။


အလုပ္မ်ားေသာ အလုပ္တစ္ဖက္ မိခင္မ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္

RULO သည္ သင္ အလုပ္တြင္ရွိေနစဥ္ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ အခန္းကို သန္႔ရွင္းေပးၿပီး သင္ အိမ္ျပန္လာခ်ိန္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ အခန္းေလးျဖင့္ ေစာင့္ႀကိဳေနသည္။ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရသည့္အခ်ိန္ သက္သာသြားေသာေၾကာင့္ သင့္မိသားစုကို အခ်ိန္ပိုေပးႏိုင္သည္။
၎က 20μm မွ် ဖုန္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကိုပင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီး ေသခ်ာေျပာင္စင္သြားေအာင္ သန္႔ရွင္းေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္ကို စိတ္လက္ခ်မ္းသာေစသည္။

ဘယ္အရာက Panasonic အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္စုပ္စက္ကို ပိုေကာင္းေစတာလဲ

ဘယ္အရာက Panasonic အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္စုပ္စက္ကို ပိုေကာင္းေစတာလဲ
ေထာင့္တိုင္းကို ဝင္ေရာက္ဖုန္စုပ္ေပးႏိုင္သည့္ ႀတိဂံပံုဒီဇိုင္း
မျမင္ရေသာ ဖုန္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည့္ ကမ်ဥ္းနီ အာ႐ုံခံစနစ္
ဉာဏ္ရည္ျမင့္၍ ထိေရာက္ေသာ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ အတားအဆီး ရွာေဖြေထာက္လွမ္းျခင္း

ေထာင့္တိုင္းကို ဝင္ေရာက္ဖုန္စုပ္ေပးႏိုင္သည့္ ႀတိဂံပံုဒီဇိုင္း

တစ္မူထူးျခားေသာ ႀတိဂံပံုက အခန္းေထာင့္မ်ားႏွင့္ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားထဲသို႔ ဖုန္စုပ္စက္ကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစၿပီး ဘယ္ညာလွည့္၍ အလြယ္တကူ မဖယ္ရွားႏိုင္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေျပာင္စင္ေအာင္ သန္႔ရွင္းေပးႏိုင္သည္။

မျမင္ရေသာ ဖုန္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည့္ ကမ်ဥ္းနီ အာ႐ုံခံစနစ္

အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္စုပ္စက္တြင္ 20μm မွ် ေသးငယ္ေသာ ဖုန္မႈန္႔ေလးမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ ကမ်ဥ္းနီ အာ႐ုံခံစနစ္ကို ထည့္သြင္းထားသည္။ စနစ္သည္ အေသးငယ္ဆံုး ကမ်ဥ္းနီေကာင္မ်ား၊ ဝတ္မႈန္မ်ားႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို စုပ္ယူသန္႔ရွင္းေပးရန္ ဖုန္ႏွင့္ အညစ္အေၾကး ပမာဏကိုလိုက္၍ ပါဝါႏွင့္ ေမာင္းႏွင္မႈကို အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္။

ဉာဏ္ရည္ျမင့္၍ ထိေရာက္ေသာ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ အတားအဆီး ရွာေဖြေထာက္လွမ္းျခင္း

အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ႏႈန္းလြန္အသံလႈိင္းသံုး အာ႐ုံခံစနစ္မ်ားက နံရံမ်ားႏွင့္ အျခားအတားအဆီးမ်ားကို ရွာေဖြေထာက္လွမ္း၍ တစ္ခန္းလံုးကို တစ္ေနရာမက်န္ သန္႔ရွင္းေပးသည္။ အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္စုပ္စက္သည္ စက္ျပဳတ္က်ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ေလွကားမ်ားကိုပင္ ရွာေဖြေထာက္လွမ္းႏိုင္သည္။

Recommended Robotic Vacuum Cleaner

MC-RSC10K

MC-RSC10K
24.9 cm Compact Body

ပိုမိုေလ့လာရန္

႐ုပ္ရွင္မ်ား