ဂ်ပန္ အရည္အေသြး - Panasonic မီးပူမ်ား

ဂ်ပန္ အရည္အေသြး - Panasonic မီးပူမ်ား

ႏွစ္ေပါင္း 90 ၾကာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သံုးစြဲသူမ်ား ေန႔စဥ္ သန္႔ရွင္း၍ တြန္႔ေၾကမႈလံုးဝမရွိေသာ အဝတ္အစားမ်ားကို ဝတ္ဆင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးလာခဲ့ပါသည္။
   ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ မီးပူမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လက္မႈအတတ္ပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း 60 ေက်ာ္ရွိ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို ခံထားရပါသည္။

ဂ်ပန္ အရည္အေသြး - Panasonic မီးပူမ်ား

သင္၏ အဝတ္အထည္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ နည္းလမ္းသံုးမ်ိဳး

ေရေႏြးေငြ႕ မီးပူ
 

ေရေႏြးေငြ႕ မီးပူ

ေရေႏြးေငြ႕ေပးၿပီး မီးပူေအာက္ခံျပား အပူႏွင့္ ဖိလိုက္ျခင္းသည္ အထည္၏ ခ်ည္မွ်င္မ်ားထဲသို႔ နက္ရႈိင္းစြာ ဝင္ေရာက္သြားၿပီး ထူထဲေသာ အထည္မ်ားရွိ မီးပူတိုက္ရခက္ေသာ တြန္႔ေၾကမႈမ်ားကို စန္႔စန္႔ရန္႔ရန္ျဖစ္သြားေစသည္။ ေရေႏြးေငြ႕ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ အပူသိပ္ေပး၍ မရေသာ အထည္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္။

အဝတ္အထည္မ်ားကို ေရေႏြးေငြ႕ေပးသည့္စနစ္

အဝတ္အထည္မ်ားကို ေရေႏြးေငြ႕ေပးသည့္စနစ္

မီးပူတိုက္ အခံျပားသံုးစရာမလိုဘဲ ထိေရာက္ေသာ ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ အဝတ္အထည္မ်ားကို လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လိုက္ပါ။ ရွည္လ်ားေသာ အဝတ္အထည္မ်ား သို႔မဟုတ္ အပူသိပ္ေပး၍ မရေသာ အထည္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ထားသည့္ အဝတ္အစားမ်ား သို႔မဟုတ္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား တပ္ထားသည့္ အဝတ္အစားမ်ားအတြက္ပင္ သံုးႏိုင္ပါသည္။

အေျခာက္ခံ မီးပူ
 

အေျခာက္ခံ မီးပူ

အပူခ်ိန္အျမင့္ တင္ထားေသာ မီးပူေအာက္ခံျပားျဖင့္ ဖိလိုက္ၿပီးလွ်င္ အေလးခ်ိန္စီးေသာ မီးပူကိုယ္ထည္ေၾကာင့္ အဝတ္အစားမ်ားမွ မာေခါက္ေခါက္ အတြန္႔အေၾကမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး အဝတ္ကို ေကာ့ျပန္႔သြားေစသည္။