ေမႊစက္ (Dry Mill ပါသည္) MX-SM1031

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

MX-SM1031

Dry Mill ပါသည့္ ေမႊစက္ MX-SM1031

• အမ်ားဆုံး ေသာ့ပိတ္ထားသည့္ ဝပ္အား 450 W
• ကရားႏွစ္ခုစလံုးတြင္ 1.0L ဝင္ဆံႏိုင္စြမ္း
• စတီးစစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ျဖတ္စက္
• Dry Mill ပူးတြဲပါရွိသည္

Blender (with Dry Mill) MX-SM1031S

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေမႊစက္ (Dry Mill ပါသည္) MX-SM1031
• 450W Max Motor Locked
• Stainless Steel Cutter
• Leak Prevention 4 Sealing Lips

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား