ေမႊစက္ (Dry Mill ပါသည္) MX-SM1031

MX-SM1031

Dry Mill ပါသည့္ ေမႊစက္ MX-SM1031

• အမ်ားဆုံး ေသာ့ပိတ္ထားသည့္ ဝပ္အား 450 W
• ကရားႏွစ္ခုစလံုးတြင္ 1.0L ဝင္ဆံႏိုင္စြမ္း
• စတီးစစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ျဖတ္စက္
• Dry Mill ပူးတြဲပါရွိသည္

Blender (with Dry Mill) MX-SM1031S

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေမႊစက္ (Dry Mill ပါသည္) MX-SM1031
• 450W Max Motor Locked
• Stainless Steel Cutter
• Leak Prevention 4 Sealing Lips