ေရေႏြး ကရား NC-GK1

NC-GK1

သင္ ႏွစ္သက္သည့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္ကို ႏွစ္သက္ခံစားပါ။

ယခုဆိုလွ်င္ သင္အလုိရွိသေလာက္ ေရပမာဏမ်ားစြာကို က်ိဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုတစ္ခုလုံးသည္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္ကို အတူတကြ ႏွစ္သက္ခံစားႏိုင္ပါသည္။

Kettle NC-GK1

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေရေႏြး ကရား NC-GK1
Detachable 360-degree pirouette base
Dual water windows with water level indications
Easy lid or spout filling