ေပါင္မုန္႔မီးကင္စက္ NT-GT1

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NT-GT1

ေပါင္မုန္႔မီးကင္စက္

Panasonic ၏ေပါင္မုန္႔မီးကင္စက္သည္ သင္အလို႐ွိသည့္ အခါတိုင္းတြင္ အေကာင္းဆုံး ေပါင္မုန္႔မီးကင္တစ္ခ်ပ္ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ၎၏ ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ေသာ အပူထိန္းကိရိယာ (နိမ့္-အေနေတာ္-ျမင့္) ႏွင့္ 15 မိနစ္ အခ်ိန္မွတ္စက္တို႔သည္ အေကာင္းဆုံးေသာ အစားအစာရလဒ္ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ သင္၏ ေပါင္မုန္႔သည္ သင္လိုခ်င္သည့္ ပုံစံအတိုင္း ထြက္႐ွိလာႏိုင္ပါသည္။ ၎တြင္ အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ႏုိင္သည့္ အိုးမကပ္ေသာ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္ဗန္းႏွင့္ ေပါင္မုန္႔အစအန ဖယ္႐ွားႏိုင္ေသာ ဗန္းတို႔လည္း ပါရွိသည္။ သင့္မိသားစုႏွင့္ ကေလးငယ္တို႔ ႏွစ္သက္ဖို႔အတြက္ သင့္မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ ႐ွိထားရမည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

close
^

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေပါင္မုန္႔မီးကင္စက္ NT-GT1
Power Consumption (W)
1200W
Dimension (W x D x H)
377mm x 271mm x 214mm
Weight
3.1kg

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    ေပါင္မုန္႔မီးကင္စက္ NT-GT1